خانه تاريخي آخوندابو موزه ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

اغلب هنرمندان آمريكايي هنوز نتوانستهاند باور كنند دونالد ترامپ سكان هدايت آمريكا را در دس//ت گرفته است. آنان كه در مبارزات رياس//تجمهوري آش//كارا ترام//پ را مورد تمس//خر و انتقاد قرار ميدادند با اعالم نتايج در بهتي سنگين فرو رفتند. آنان تصميمات و صحبتهاي ترامپ را نژادپرس//تانه و به دور از منافع آمريكا تلقي كرده و تمام قد پش//ت هيالري كلينتون ايستادند. اما نتايج انتخابات آنطور كه آنان ميخواستند رقم نخورد.

اما مخالفت آنان با ترامپ در روزهاي بعد از انتخابات نيز ادامه داشت و هنوز كه هنوز است در جريان اس//ت. از ميان منتقدان ترامپ نام نويسندهمعروفآمريكاييبيشترازبقيهشنيده ميشود. استفن كينگ اين روزها به مقابله با رييسجمهور تازهكار آمريكا ميپردازد.

واش//نگتن پست نوش//ت: ترامپ، استفن كين//گ را در توئيترش بالك كرد اما جيكي رولينگ به نجاتش آمد.

بالك شدن توس//ط دونالد ترامپ هزينه زياديندارد؛كافياستشماجوكيتوهينآميز يا يك Gif خندهدار درباره او منتش//ر كنيد. بالك شدن توسط رييسجمهور جديد آمريكا به نشان افتخاري براي كاربران توئيتر تبديل شده كه يكي از مشهورترين آنها استفن كينگ، جنايينويس سرشناس آمريكايي است.

كينگ از منتقدان سرسخت ترامپ است كه پيش//تر اع//الم كرده بود ت//رس بزرگ او، رييسجمهورشدنترامپاست.اوطيماههاي گذش//ته با پس//تهاي طنزگونه و خالقانه تا ميتوانس//ته به »ترامپ« و خانوادهاش تاخته و در نتيجه از س//وي رييسجمهور كشورش بالك شده است.

اما او در اين مس//ير تنها نمانده و جيكي رولينگ نويسنده انگليسي رمانهاي »هري پاتر« كه او هم از منتقدان فعال سياستهاي ترامپ است، به كمكش آمده است.

روز گذشته كينگ كه نويسنده رمانهاي معروفي چون »مسير سبز« و »رستگاري در شائوشنگ« است، توئيت كرد: »ترامپ من را بالكوازخواندنتوئيتهايشمنعكرده.شايد مجبور شوم خودم را بكشم.«

او اخيرا در توئيتر خود درباره ايوانكا ترامپ نوشته بود: »اگر ايوانكا ترامپ هم مثل بعضي از ما در مزرعه روستايي بزرگ ميشد، ميفهميد كه پدرش دقيقا دارد هرچه كاشته شده را درو ميكند.«

اما بعد از بالك ش//دن كينگ خيلي طول نكشيد كه رولينگ هم وارد ماجرا شد و خطاب به همكار آمريكايياش، توئيت كرد: »من هنوز دسترسي دارم. پستهايش را برايت دايركت ميكنم.«

نويس//نده »ب//رج تاري//ك« از جمل//ه چهرههاي//ي بود كه به ش//دت ب//ا روي كار آمدن ترامپ جمهوريخواه مخالف بود و بارها در پستهاي توئيترياش به او تاخته است. او اكتبر سال گذشته پيش از انتخابات نوشت: »جديدترين داستان ترس//ناك من: روزي روزگاري م//ردي بود به ن//ام دونالد ترامپ كه ميخواس//ت رييسجمهور شود. بعضي از م//ردم هم ميخواس//تند او در انتخابات پيروز شود.«

او همچني//ن در واكن//ش ب//ه قان//ون ضدمهاجرانمسلمانيكه»ترامپ«اوايلدوران رياستجمهوري خود وضع كرد و جنجالهاي بسياري به پا كرد، نوشت: »ولگردي را تصور كنيد كه در مخزن گاز يك ماشين گرانقيمت و خوب، شكر ميريزد. »ترامپ« همان ولگرد است و آمريكا، آن ماشين.«

دونالد ترامپ تاكنون بسياري را در توئيتر خود بالك كرده و اين مس//اله براي برخي از كاربرانتوئيترحكممدالموفقيترادارد.بااين حال بعضي هم از اين جريان ناراحت ميشوند و در فضاي مجازي واكنش نش//ان ميدهند. يكي از اي//ن نمونهها صفحه «VoteVets» است كه به بيش از 500 هزار سرباز باسابقه، خانوادهها و حاميان آنها تعلق دارد. اين گروه قانون ضدمهاجر و ضدمس//لمان را كه ترامپ وضع كرده بود، كاري »خالف قانون اساسي و اخالقيات« كه امنيت ملي را به خطر مياندازد، خواند و همين مساله باعث شد از سوي ترامپ بالك شود.

بعد از اين اتفاق «VoteVets» توئيت كرد: »فرمان//ده كل قوا ميتواند @VoteVets را كه صداي 500 هزار كهنهسرباز و خانوادههاي آنهاس//ت، بالك كند اما ما س//اكت نخواهيم شد.«

پس از اين جريان تد ليو، نماينده دموكرات مجلس اياالت متحده آمريكا در توئيتر خود از اينك//ه ترامپ تمايل ن//دارد صداي بيش از 500 هزار كهنهسرباز كشورش را بشنود، ابراز تاسف كرد.

سرپرس//ت معاون//ت ميراث فرهنگ//ي لرس//تان از ثبت موزه آخوندابو خب//ر داد. زهرا بهاروند گفت: يكي از فعاليتهاي مرمتي ك//ه پيگيري ميش//ود، مرمت و بازسازي خانه آخوندابو است. اين خانه در حال حاضر براي موزه تغيير كاربري داده شده و قرار است آن را در طبقه همكف نيز توسعه دهيم.

او با بيان اينكه خانه آخوندابو هماكنون به صورت غيررسمي موزه صنايعدس//تي است، گفت: طرح مطالعاتي اين موزه انجام شده و بعد از يكسري كارهاي مرمتي به عنوان موزه ثبت رسمي ميشود.

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي لرستان خاطرنشان كرد: با ثبت رسمي، بازديد از اين موزه ديگر رايگان نخواهد بود و براي بازديد بايد بليت تهيه شود. پيشنهاداتي داده شد كه الحاقياتي به اين موزه افزوده شود ازجمله ايجاد كارگاههاي فعال صنايعدستي تا مردم از نزديك روند ساخت اين صنايع را ببينند. بهاروند گفت: خانه آخوندابو مربوط به دوران قاجاريه بوده و در ضلع غربي قلعه فلكاالفالك واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.