دستيارشرلوكهولمز»بهشتگمشده«راميسازد

Jahan e-Sanat - - News -

جايزه52 هزاريوروييصلحآلمانبهمارگارت اتوود نويسنده سرشناس كانادايي تعلق گرفت. سي سينوشت:جايزهصلحآلمانكهپيشتر به نويس//ندگان مطرحي چون اورهان پاموك، س//وزان سانتاگ، آموس اوز و چينوا آچبه اعطا شده بود، نصيب مارگارت اتوود نويسنده رمان »قصه نديمه« ش//د. او اين جاي//زه را به خاطر »بينش سياسي و توانمندي ادراكي عميقش در شناسايي پيشرويهاي اساسي و خطرناك« دريافتميكند.اينجايزه52 هزاريوروييكهاز لحاظ مالي به كمكهاي كتابفروشها و ناشران وابسته است، از سال 1950 به شخصيتهايي اعطا ميشود كه »تعهدات بازار كتاب آلمان را در زمينه ارتقاي سطح درك بينالمللي انعكاس دهند«.هيات تصميمگيرن//ده اين جايزه طي بيانيهايدربارهبرندهايندورهاعالمكرد:»انسانيت، عدالتوشكيباييويژگيهايثابتكارهاياتوود هستند. از طريق اوست كه ما تجربه ميكنيم كه هستيم، كجا ايستادهايم و در قبال خودمان و همزيستي مس//المتآميزمان با ديگران چه مسووليتهايي داريم.«مارگارت اتوود متولد81 نوامبر9391 اس//ت. او فعاليت ادبي خود را در كسوتيكشاعرآغازكردوتاكنون06 كتاب براي بزرگساالن و كودكان به چاپ رسانده است. اوچندكتابشعراپرا،فيلمنامهتلويزيونيورمان گرافيكي هم در كارنامهاش به ثبت رسانده است. اتوودسال0002 پسازسهبارراهيافتنبهمرحله نهايينامزدي»منبوكر«،بارمان»آدمكشكور« موفق به كسب اين جايزه مهم شد. اين شاعر، داستاننويس و نويسنده آثار كودك، اكنون يكي از سرشناسترين نويسندگان و منتقدان ادبي كاناداست و جايزههاي معتبر ادبي فراواني را در كارنامه ادبي خود ثبت كرده اس//ت. او عالوه بر »منبوكر«،درس//ال5891 جايزهادبي»آرتور س//يكالرك« را از آن خ//ود كرد. جايزه دولتي ادبياتكانادا،»گيلر«،»پن/پينتر«6102 وجايزه »ايمپك دوبلين« از ديگر جايزههاي مهم ادبي هستندكهكارنامهحرفهاياتوودرامزينكردهاند. از اين نويسنده آثار متعددي از جمله رمانهاي »قصهنديمه«،»عروسفريبكار«،»گريسديگر«، »آدمك//ش كور« و »اوريكس و كريك« به زبان فارسي ترجمه شدهاند. رمان »قصه نديمه« او به خاطرتمضدآرمانشهرياشاخيرابارويكارآمدن دونالدترامپبهعنوانرييسجمهورآمريكادوباره موردتوجهخوانندگانومنتقدانقرارگرفتهاست. سريالي هم از اين اثر با بازي كيت ماس ساخته ش//ده كه در مراحل ابتدايي پخش است و نظر مخاطبان را به خود جلب كرده است.

مارتين فريمن بازيگر سريال »شرلوك هولمز« و »هابيت« از خيابان بيكر و شخصيت بيلبو بگينز عبور ميكند و با قصد ساخته شدن »بهشت گمشده« راهي تلويزيون ميشود. اين اقتباس از كتاب شعر قرن هفدهم نوشته جان ميلتون ساخته ميشود.

فريمن قرار اس//ت اين پروژه را به عنوان تهيهكننده اجرايي پيش ببرد. احتمال دارد خود وي در اين س//ريال نقشآفريني هم كند.

هنوز نويس//نده يا شبكه پخش اين سريال تعيين نشده اما گفته ميش//ود احتماال اين فيلم با مش//اركت آمريكا و بريتانيا ساخته ميشود.

الرنس بوئن مدير كمپاني س//ازنده اين س//ريال از »بهشت گمشده« به عنوان چيزي شبيه »بازي تاج و تخت« ياد كرد كه در عين حال مضموني مذهبي دارد و خواننده را با خود به دنياي سياست و خشونتي فزاينده ميبرد. وي گفت آينده بشريت را ميتوان در اين اشعار ديد و زماني بهتر از اين براي ساختن اين س//ريال وجود ندارد. فريمن نيز از »بهشت گمشده« به عنوان اثري حماسي ياد كرد كه در جهان مدرن به طرز شگفتآوري تاثيرگذار است.

مارتين فريمن بازيگر بريتانيايي متولد 8 سپتامبر 1971 در الدرشات انگلستان است. اين بازيگر 64ساله از 1997 وارد دنياي هنر شده است. وي كه بيشتر شهرتش را مديون بازي در نقش جان واتسون در سريال »شرلوك« و ايفاي نقش بيلبو بگينز در »هابيت« بوده، در س//ريال مطرح//ي چون »فارگو« نيز جلوي دوربين رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.