بافتتاريخي»عقدا«اردكانچندگامتامليشدن

Jahan e-Sanat - - News -

مدير پايگاه ميراث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردش//گري شهرستان اردكان از قرار گرفتن بافت تاريخي ش//هر »عقدا« در نوبت ثبت ملي خبر داد.

محسن ميرجاني در اينباره تصريحكرد:پروندهاينبافتتاريخيكهشاملجمعا04 هكتار عرصهثبتيمشتملبر61 هكتاربافتتاريخيو42 هكتارباغات است، در نوبت ثبت ملي قرار گرفته است.

او با بيان اينكه منابع و كتب تاريخي بنيان اين شهر كهن را به پيش از اسالم نسبت ميدهند و موسس آن را سرداري ساساني به نام عقدا ذكر ميكنند، از عمده بناهاي ديدني آن را مسجد جامع عقدا، كاروانسراي ابوالقاسم رشتي، حصار خواجهنصير، قلعه سام، حمام نو و مسجد شمس برشمرد.

به گفته ميرجاني، مس//جد جامع »عقدا« با توجه به وجود ش//واهدي مبني بر سير تبديل آتشكدههاي دوران ساساني به مساجد اسالمي، يكي از مهمترين بناهاي اين مجموعه و مورد توجه گردشگران و محققان است.

او در ادامه با اش//اره به اينكه شهرس//تان اردكان هماكنون داراي هشت بافت تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي است، اظهار كرد: بافتهاي داخل و خارج از حصار اردكان، شريفآباد، تركآباد، احمدآباد، چاه افضل و سروسفلي از مجموعه بافتهاي ثبت ملي شده اردكان است و به تازگي نيز بافت تاريخي روستاي هفتادر به ثبت ملي رسيده است.

اين باستانشناس با ابراز نگراني از عدم حمايت مناسب از بافتهاي ثبتي، موض//وع مهم بعد از ثبت ملي اين بافتهاي تاريخي را داش//تن برنامه مناس//ب جهت حفظ و احياي آنها ذكر كرد.

ميرجاني در پايان تاكيد كرد: روستاهاي گزستان، پتكستان، ش//مسآباد و تعدادي ديگر از روستاهاي منطقه اردكان داراي محوريت فرهنگي هس//تند كه اين ويژگي در اكثر آنها بديهي به نظر ميرسد و قابليت به ثبت رسيدن آنها در فهرست آثار ملي وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.