كشف43 شيءتاريخيازهزارهاولقبلازميالد

Jahan e-Sanat - - News -

فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از كشف و ضبط تعدادي اشياي تاريخي ارزشمند با قدمت مربوط به هزاره اول قبل از ميالد و دوران اسالمي توسط نيروهاي يگان حفاظت استان كهگيلويه و بويراحمد خبر داد.

ب//ه گزارش روابط عمومي ي//گان حفاظت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سردار سرتيپ دوم امير رحمتالهي توضيح داد: به دنبال اخبار و گزارشهاي به دست آمده از دوستداران ميراث فرهنگي مبني بر نگهداري و فراهم كردن مقدمات فروش مقاديري اشياي تاريخي ارزشمند توسط فردي بومي، پس از اقدامات و بررسيهاي اوليه و تاييد صحت خبر، موضوع در دستور كار قرار گرفت و سرانجام با هماهنگي و گرفتنمجوزهايقضايي،بابازرسيخودرومتهمتعداد43 قلم شيء قديمي كشف شد.

او آثار به دست آمده را شامل دستبند طال، خنجر، انگشتر، حلقه با روكش طال، قاشق مفرغي، آويز گردن با روكش طال، گوشواره از جنس طال، مجسمه مفرغي و مهره دانست و افزود: با به دس//ت آمدن اين آثار، قاچاقچي اموال تاريخي دستگير و تحويل مراجع قضايي استان شد.

فرماندهيگانحفاظتميراثفرهنگيسازمانميراثفرهنگي وگردشگريبيانكرد:بهدنبالكارشناسيهايفنيانجامشدهاز سوي كارشناسان اداره كل ميراث فرهنگي استان، اصالت تعدادي از اشياي كشف شده تاييد و قدمت آنها هزاره اول قبل از ميالد و دوران اسالمي تخمين زده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.