سالم پوتين، ما آمديم!

Jahan e-Sanat - - News -

از آنجاي//ي كه من دو روز در ميان در اين مكان يادداش//ت ميدهم، گاهي با يك يا دو روز تاخير به يك مطلب مهم ميپردازم. مثل همين رفتن تيم ملي فوتبال به جامجهاني. لذا اينجور يادداشتها، يادداشتهاي تاخيري نام دارند! جاي شما خالي دوشنبهش//ب براي بازي ايران و ازبكستان با جمعي از رفقا به اس//تاديوم رفتيم. درهاي همه پاركينگها را بس//ته بودند و ميگفتند پر اس//ت در صورتي كه خالي بود. چون اس//تاديوم خالي بود! ملت با ماشينهايشان دور استاديوم ميچرخيدند تا يك پاركينگ باز پيدا كنند ولي همه درها بسته بود و به هر در كه ميرسيدي، ميگفتند: در بعدي... ولي همه درهاي بعدي بسته بود!

نمی دانم چرا حس كردم نمي خواهند استاديوم شلوغ شود. حاال اينكه چرا، نميدانم!

بازي شروع شد. يكي از عجيبترين صحنههاي تاريخ بشر رق//م خورده بود. همه داخل ترافيك دور اس//تاديوم گير كرده بوديم و در فاصله 400 متري استاديوم با راديوي ماشين، بازي را دنبال ميكرديم!

چند متر جلوتر از ما )سمت ورودي شرقي( ناگهان يك در جديد باز ش//د و ماشينها مثل تير از چله كمان رها شده وارد پاركينگ شدند. بليت خريده بوديم ولي كسي بليتها را چك نميكرد و اينجا بود كه ضربه دوم را خورديم!

داش//تيم پياده ميدويديم كه ايران گل اول را در دقيقه 35 نيمه اول زد، بگذريم...

ما بازي را برديم. آن هم با صعودي بيهيجان و بيمزه ! آخر از ما ملت دقيقه نودي، بعيد است با خيال راحت، بدون استرس و خيلي ريلكس به عنوان دومين تيم در جهان برويم جامجهاني. طبيعتا درس//تش اين بود كه باي//د مردههايمان ميآمد جلوي چشممان تا مثال به عنوان سيودوم صعود ميكرديم. خدا از تو نگذرد كيروش كه ما را از ايراني بودن انداختي!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.