هري پاتر و پسر نفرينشده

Jahan e-Sanat - - News -

متولدين دهه07 شمسي در ايران و متولدين دهه09 ميالدي در همه جاي دنيا، با كتابهاي هري پاتر خاطره دارند. كتابهايي از شخصيتي نوجوان كه در خانوادهاي جادوگر متولد شده است. مجموعه كتابهاي هري پاتر دنيايي تازه براي خواننده ادبيات ميسازد؛ دنيايي پر از شگفتي و صحنههاي نو. نويسنده مجموعه آثار هري پاتر، خانمي انگليسي است. جيكي رولينگ كه بعد از نوشتن اين مجموعه به شهرتي جهاني رسيد تا قبل از آن موفقيتي در دنياي ادبيات نداشت.

رولينگ در سال 1965 در شهر ييت نزديك بريستول انگلستان متولد شد. او در رشته زبان و ادبيات فرانسه در دانشگاه اكستر انگلستان به تحصيل پرداخت. رولينگ درسال 1990 هنگامي كه در انتظار يك قطار كه تأخير داشت، بود، ايده هري پاتر و مدرسه جادوگري در ذهنش شكل گرفت و سه سال بعد زماني كه از همسر روزنامهنگار پرتغالياش جدا شدهبود نوشتن داستان را شروع كرد. كتابهاي هري پاتر از پرفروشترين كتابهاي تاريخ بشر هستند. در سال 2007 فهرست ثروتمندان ساندي تايمز ميزان ثروت رولينگ را به 454 ميليون پوند 1/07) ميليارد دالر( تخمين زد و در بين پولدارترين زنان انگليس رولينگ را در رده 13 جدول قرار داد. مجله فوربز رولينگ را در رده چهل و هشتمين شخصيت معروف در سال7002 معرفي كرد. او در حال حاضر فعاليتهاي انساندوستانه و خيرخواهانه بسياري را بر عهده گرفته و پشتيباني ميكند.

مجموعه آثار هري پاتر در ايران نيز توسط ويدا اسالميه ترجمه شده است. اما شهرت بيش از حد اين مجموعه مرهون ساخت فيلمهاي سينمايي از كتاب رولينگ است كه توسط كمپاني وارنر برادرز به سينما عرضه شده است؛ هشت فيلم كه فروشي چند ميليارد دالري كسب كرده و طرفداران بسياري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.