حمله گازانبري شهردار لندن به آتش!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- برج گرنفل لندن در آتش ميسوزد و مردم در وحشت! اما شهردار شهر هر چه ميكوشد به صورت گازانبري آتش را خاموشكندنتيجهاينميگيرد!اينهمهماجرا نيست.درآمريكاهمبهتعدادينمايندهمجلس وسطتمرينبسكتبالشليككردهاندكهطيآنچندنفرزخمي شدهاند! همزمان با اين قضيه امير تتلو هم تهديد كرده ايران را ترك ميكند و در روسيه به حيات ورزشي خود ادامه خواهد داد! منابع روس كه اين خبر هيجانآور را شنيدهاند هر چه در مورد تتلو و فوتبال يا ورزش سرچ ميكنند چيزي گيرشان نميآيد! ما هم دلش را نداريم برايشان باز كنيم كه تمام حيات ورزشي ايشان شامل بدنسازي در باشگاه و كري خواندن براي اهالي ورزش در اينستاگرام است! ميترسيم بندگان خدا سكته كنند! االن اوضاع يكطوري ش//ده كه از هر طرف ميروي جز وحشتت نيفزايد! يك دانه تهران امن بود كه آن هم در حليمهايش پشم و نخ و اين چيزها ميريزند ديگر نميشود داخلش افطار كرد! راستي جدا با چه چيزي بايد افطار كنيم؟ حليم كه پشمي است! زولبيا كه با روغن سوخته و شربت سينه درست ميشود! پنيرها كه احتماال پالمي چيزي داخلش مانده. نان هم كه جوششيريني است! جدا چطوري افطار ميكنيم و هنوز زندهايم؟ اين هم از بركات ماه رمضان است وگرنه خارج از ماه رمضان همين ها را بخور اگر گيماور نشدي!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.