آرامش، بزرگترین پاسخ به آمریکایيها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادركريميجوني-ازابتدايبهقدرترسيدنترامپ،جمهوريخواهان تالش زيادي در مقابله با ايران انجام دادهاند. در نخستين اقدام، ورود اتباع برخي كشورها كه نام ايران نيز در آن فهرست گنجانده شد به خاك اياالت متحده محدود شد؛ اقدامي كه اگرچه از سوي برخي دادگاههاي آمريكا به چالش كشيده و بياثر شد اما شدت تخاصم آمريكا و به ويژه دولت جديد آن كشور با ايران را نمايان ساخت.

در آن هنگام بسياري از تحليلگران و ناظران مسايل ايران با تعجب ميپرسيدند در حالي كه هيچيك از اتباع ايراني در هيچ اقدام تروريستي عليه اروپا و آمريكا فعاليت نداشته و ايرانيان مسافر يا مقيم به كشورهاي مذكورهموارهجزوباشخصيتترينوسالمترينمسافرانوساكنانبودهاند، با چه هدف يا توجيهي نام ايران و ايراني در زمره كشورها و اتباعي كه بايد ورود آنها به خاك اياالت متحده محدود شود، درج شده است؟

در هفتهه//اي اخير البته دور جديدي از تخاصم دولت آمريكا عليه ايران رخ نمايانده است؛ نه فقط سفر رياستجمهوري آمريكا به عربستان و لفاظيهاي توهينآميز وي عليه كشورمان در پايتختهاي گوناگون و موضع خصمانه او و وزير خارجهاش در رياض بلكه اقدام چند روز گذشته كنگره براي وضع تحريمهاي جديد عليه ايران، نش//ان از عمق تخاصم واش//نگتن با ايران دارد. اظهارات غيرمنطقي وزير خارجه آمريكا درباره حمايت از تغيير حكومت ايران و اتهامهاي مكرر او عليه كش//ورمان از اصرار آمريكاييها براي شدت بخشيدن به دشمني با ايران و تعميم اين دشمني به حوزههاي عملياتي و اجرايي خبر ميدهد؛ امري كه در دوره زمامداري او با ما تا حد زيادي مهار و دس//ت تندروهاي آمريكايي براي اعمال دشمني بيشتر بسته شده بود.

اما در شرايط كنوني چنين به نظر ميآيد كه كنگره، سنا و كاخ سفيد نه فقط از شدت بخشيدن به دشمني با ايران بهطور هماهنگ دفاع ميكنند بلكه گاهي چنين به نظر ميآيد كه اقدام يك ضلع اين مثلث از سوي دو ضلع ديگر تشديد ميشود.

برخي ناظران روابط ايران و اياالت متحده درباره شرايط جديدي كه بر اين روابط تحليلشده، ابراز عقيده ميكنند كه مشكالت داخلي كاخ سفيد، ترامپ و همكارانش را به سوي شدت بخشيدن به اين تخاصم سوق داده تا در پوشش آن از فشار افكار عمومي درباره مشكالت يادشده بكاهند. در واقع جمهوريخواهان اكنون بيش از دموكراتها خواهان بررسي دقيق مناسبات و رفتار كاخ سفيد هستند و همين امر ترامپ و همكارانش را در فشار زيادي قرار داده است. فرافكنيهاي كاخ سفيد و همدستان او در كنگره و سنا و جنجالهايي كه بر سر مناسبات با ايران به وجود ميآورند تا حد زيادي ميتواند اين فش//ارها را كاهش دهد و اذهان عمومي را از وضعيت بغرنج و پيچيده دولت ترامپ منحرف سازد.

گاهي اين فشارها و اقدامات سختگيرانه اياالت متحده آمريكا عليه ايران به سياستهاي منطقهاي واشنگتن نسبت داده و چنين تحليل ميشود كه آمريكاييها براي نزديك شدن به اعراب ثروتمند خليجفارس در منامه، كويت، رياض و ابوظبي ناچار به لفاظي و اقدام عليه ايران هستند. در واقع آمريكا از شدت تخاصم اعراب حاشيه جنوب خليجفارس عليه ايران آگاه هستند و از اين موقعيت و اهرم براي نزديك شدن و كسب منفعت از اين كشورها استفاده ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.