مخالفت مدنی با دیکتاتوری در ترکیه

راهپیمایی دموکراسیخواهانه از آنکارا تا استانبول؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هزاران نفر از طرفداران حزب اپوزيسيون مردم جمهوريخواه تركيه پنجشنبه گذشته در اعت//راض ب//ه محب//وس ش//دن يكي از قانونگذاران اين حزب به خيابانهاي آنكارا آمدند و قرار است تا مسافت 450 كيلومتري تظاهرات كنند.

قانونگذار حزب مردم جمهوريخواه تركيه چهارش//نبه گذشته به خاطر ارائه اطالعات محرمانه به يك روزنامه به 25 سال حبس محكوم شد. رهبر حزب مردم جمهوريخواه تركيه به اين اعتراضات تحت عنوان عدالت پيوست.قليچداراوغلو گفت: اگر بايد بهايي پرداخت شود من اولين نفر هستم كه بهاي آن را پرداخت خواهم كرد.

كل اين مسير را تا استانبول پياده خواهم رف//ت و تا زماني كه عدالت در تركيه برقرار شود اين راهپيمايي ادامه خواهد يافت. اين در حالي است كه فاصله آنكارا تا استانبول ح//دود 450 كيلومتر اس//ت.معترضان در اين راهپيمايي ش//عار »شانه به شانه عليه فاشيس//م« س//ر داده در حالي ك//ه ديگر معترضان پالكاردهايي در دس//ت داشتند كه روي آنها نوشته شده بود »عدالت براي قانونگذاران بازداشتشده«.

به دنبال كودتاي نافرجام س//ال گذشته در تركي//ه تع//دادي از قانونگ//ذاران حزب دموكراتي//ك خلق تحت حال//ت فوقالعاده بازداش//ت شدهاند اما اين نخستينبار است كه يك//ي از نمايندگان حزب اپوزيس//يون مردم جمهوريخواه بازداش//ت ميش//ود.به گزارش بیبیس//ی، صدها نفر ديگر نيز در پارك گوون استانبول اعتراضي برگزار كردند و ش//عار »ما با مقاومت پيروز خواهيم شد« سر دادند. بس//ياري از مردم شركتكننده در اين راهپيمايي پرچمهاي تركيه را تكان داده و لباسهايي به تن داش//تند كه روي آنها نوشته شده بود: عدالت. برخي ديگر از معترضان نيز پوسترهايي از مصطفي كمال آتات//ورك، بنيانگذار تركي//ه مدرن و حزب جمهوريخواه در دست داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.