آرامش، بزرگترین پاسخ به آمریكایيها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بزرگترين قرينه براي اثبات اين مدعا، اظهارات ترامپ در مورد تشبيه عربستان به گاو شيرده و ضرورت دوشيدن اين گاو است. اين قرينه البته با فروش تسليحات به عربستان تعبير شده است.

در عين حال مجموعه رفتارهاي اياالت متحده در هفتهه//اي اخير اين ب//اور را به ذهن متبادر ميس//ازد كه كاخ سفيد براي برهم زدن برجام ميخواهد از تكنيك ناراضي و خسته كردن ايران استفاده كند. در اين رابطه ترامپ و همكارانش دريافتهاند كه برهم زدن برجام يا پاره كردن اين س//ند همكاري، آنطور ك//ه ترامپ قولش را در جريان مب//ارزات انتخاباتي داده بود، امكانپذير نيست و تبعات و هزينههاي سنگيني دارد به ويژه آنكه ساير متحدان آمريكا در اروپا و آسيا تمايل به همراهي با واشنگتن را در اين زمينه ندارند. از اين رو راهبردنويس//ان كاخ سفيد به اين نتيجه رسيدهاند كه به جاي برهم زدن و پاره كردن اين سند همكاري، ميتوان سختگيريها عليه ايران را در جوان//ب ديگر دنبال كرد تا در نهايت ايران به ارتكاب عملي ناسنجيده و هيجاني سوق داده شود. در آن صورت ميتوان از اين رفتار هيجاني بهرهبرداري و همكاري با برجام را متوقف يا نابود كرد.البته اين تكني//ك كهنه آمريكاييها براي ايرانيها چندان ناآش//نا نيس//ت و پيش از اين بهويژه در جريان منازعه بر س//ر اموال ايران در آمريكا و جنگ تحميلي، چند بار اين تكنيك از سوي واشنگتن مورد استفاده قرار گرفته است. تاكيد مقامات ريز و درش//ت ايراني درباره اينكه ايران اجراي تعهداتش در مورد برجام را متوقف نخواهد كرد، نش//ان ميدهد كه ماجراجوييها و خصومتهاي اعمالش//ده از سوي كاخ سفيد بر اراده اي//ران در پيگيري و اجراي برجام تاثير چنداني نداشته است.

به عالوه براي اي//ران راههايي وجود دارد كه ميتوان//د به اين اقدام آمريكاييها پاس//خ دهد. بزرگتري//ن راه براي اي//ران حمايت قاطعانه و گس//ترده از هواداران خود در جنگهاي يمن، عراق و سوريه است. در واقع نفوذ بيشتر ايران در جنگهاييادشدهبهنحوموثريبرمنافعمتحدان خاورميان//هاي آمريكا تاثير منفي ميگذارد و در نتيجه فش//ار بر اياالت متحده و كاخ سفيد وارد ميشود.همچنيناعمالتحريمعليهشركتهاي آمريكايي كه در ايران منافع مشهود و عمدهاي دارند و مجموعههاي اروپايي ميتواند جايگزين آنها ش//ود، اقدامي است كه در فروردين گذشته نيز مورد استفاده كشورمان واقع و نتيجه مثبت آن مشاهده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.