انتقاد پزشكيان از كوتاهي در حفاظت از مجلس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه سخن نخست

ناي//ب ريي//س مجلس ميگوي//د ورود افراد مسلح به س//اختمان اين نهاد قابلقبول نيست و در اين زمينه كوتاهي ش//ده اس//ت. به گفته رييس كميس//يون امنيت مل//ي، دو ماه پيش درباره احتمال حمله تروريس//تي به مجلس، به سپاه هشدار داده شد.

مس//عود پزش//كيان، نايب رييس اول مجلس كه در لحظه حمله، اداره جلسه علني را بر عهده داشتميگويد:قابلقبولنيستكهسهنفروحتي 30 نفر بتوانند به راحتي وارد اين سيستم شوند. حتي نبايد به راحتي با خود اس//لحه وارد پارلمان ميكردندوانتظارداشتيمسيستم]حفاظتي[مقابل آنها بايستد و برخورد كند و در اين زمينه كوتاهي ش//ده است.وي ديروز در گفتوگو با خبرگزاري مجلس و ضمن اشاره به كشته شدن شماري از شهروندان در اين حمله خاطرنشان كرد كه همه مسووالن بايد از اين حادثه درس عبرت بگيرند »تا درستتر تصميمگيري« كنند.

حدود ساعت 10:30 بامداد هفدهم خردادماه چند فرد مس//لح از در مخصوص مراجعه مردم و پس از تيراندازي به س//وي ماموران حفاظت وارد ساختمان اداري و محل استقرار دفترهاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.