وخامت بیماري نظام بانکي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علی مروی*- اكثر قريب به اتفاق اس//اتيد، فعاالن و كارشناسان پولي و بانكي از وضعيت وخيم نظام بانكي آگاهي دارند؛ وضعيتي كه از سالهاي قبل رو به وخيمتر شدن گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.