واشنگتن برجام را هدف گرفته است

ماجراجویی آمریکا ، خویشتنداری ایران؛

Jahan e-Sanat - - News - نگاه سیاسی

گروه سياسي- سناي آمريكا سرانجام روز پنجش//نبه گذش//ته تحريمهاي جديدي عليه اي//ران را با عنوان ط//رح اقدامات بيثباتكننده ايران به تصويب رس//اند تا س//نا منتظر واكنش مجلس نمايندگان و رييسجمهور آمريكا براي تصويب نهاي//ي اين طرح بهعن//وان يك قانون الزماالجرا بماند. براس//اس اين طرح فرد، نهادها و گروههاي تجاري كه با برنامه موشك بالستيك ايران در ارتباط باش//ند مش//مول آن ميشوند. آمري//كا اي//ن طرح را ب//ا اين بهانه كه توس//عه موشكهاي بالستيك ايران تالشي براي حمايت از گروههاي تروريسم و شبهنظامي در منطقه به تصويب رسانده است تا قدرت ايران را در منطقه كاهش دهد.

اين طرح در حالي در سناي آمريكا تصويب شد كه تنها چند روز پيش از آن فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اسلوفروم پايتخت نروژ با قاطعيت از ضمانت اجرايي برجام از سوي طرفهاي اروپايي خبر داده بود. البته در اين نشست جان كري، وزير امور خارجه پيشين آمريكا هم حضور داشت و از برجام حمايت كرد، حمايتي كه با وجود گروههاي تندرو در آمريكا چندان تعهدي براي آمريكاييها براي حفظ اين توافقنامه ايجاد نميكند. اين طرح در حالي در انتظار امضاي مجلس نمايندگان است كه از ميان 100 عضو س//نا 98 نفر از آنها اين طرح را امضا كردند و تنها برني سندرز، عضو دموكرات كنگره و راند پاول، عض//و حزب جمهوريخواه كنگره آمريكا حاضر به امضاي آن نشدند. برني سندرز درب//اره تصويب اين تحريمها گفت: »بهش//دت نگران سياس//تها و فعاليتهاي دولت ايران به ويژه حمايت تهران از دولت بشار اسد در سوريه هس//تم. من در گذشته به تحريمها عليه ايران راي موافق دادهام و باور دارم كه تحريمها ابزاري مهم براي كشاندن ايران به پاي ميز مذاكره بود ام//ا معتقدم كه اي//ن تحريمهاي جديد ممكن است توافق بسيار مهم هستهاي را كه بين آمريكا و متحدانش و ايران در سال 2015 منعقد شد، در معرض خطر قرار دهد. اين ريس//كي اس//ت كه ارزش آزمودن ندارد به ويژه در ش//رايطيكه تنشها بين ايران و عربستان سعودي و متحدان آن رو ب//ه فزوني اس//ت. فكر ميكنم كه آمريكا بايد نقش بيطرفانهتري در خاورميانه ايفا كند و نهتنها براي مقابله با فعاليتهاي ايران بلكه براي مقابله با حمايت چند دههاي عربستان سعودي از افراطگرايي راديكال راههايي بيابد.« نگاهترامپبهبرجام و اما موضع ترامپ نسبت به برجام! او نسبت به دولت اوباما ديدگاه كامال متفاوتي در قبال توافق هستهاي ايران دارد. اوباما توافق هستهاي ايران را يكي از دس//تاوردهاي خود ميدانست و براي به نتيجه رسيدن، انتقادهاي زيادي را تحمل كرد چي//زي كه دولت جمهوريخ//واه كنوني از آن غافل است و شايد در ظاهر تالش نيز ميكنند تا برجام را زيرپا بگذارند. از طرفي طيف مخالفان دولت طي اين 4 س//ال عمده ميدان مانور خود در انتق//اد از دولت را بر محور برجام گذاش//ته و مدعي است كه توافق هستهاي برخالف منافع ايران است و تيم مذاكرهكننده هستهاي امتيازات زي//ادي به طرف غربي و بهخصوص آمريكا داده اس//ت. ح//ال آنكه همين موض//ع را ترامپ هم در دوران تبليغ//ات انتخاباتي خود مطرح كرده و ب//ا انتقاد از سياس//تهاي دولت اوباما، مدعي بود كه برج//ام يكطرفه به نفع ايران و به ضرر منافع آمريكاست البته به نظر ميرسد خرسندي دلواپس//ان از اينكه ترامپ برجام را پاره خواهد كرد معطوف به رقابتهاي انتخاباتي ارديبهشت 96 ب//وده تا بهانهاي ديگر براي القاي ناكارآمدي روحاني و كابينهاش داشته باشند.

اما واقعيت آن اس//ت كه رويه ترامپ با آمدن او به كاخ سفيد تغيير پيدا كرد و او بحث بازبيني توافق هس//تهاي را جايگزين پاره كردن برجام كرد هرچن//د بحث بازبيني نيز ب//ه مرور زمان مانند ادعاهاي ديگر به فراموشي سپرده خواهد شد. دوازدهم خردادماه بود كه آژانس در گزارش فصلي خود به اعضاي ش//وراي حكام، بار ديگر تاييد كرده كه فعاليتهاي هستهاي ايران طبق محدودههاي مشخصش//ده در توافق هستهاي اين كشور با گروه 5+1 بوده است. اين در حالي است كه دفتر سازمانهاي بينالمللي آمريكا در وين از گزارش اخير آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره اجراي ماموريت راستيآزمايي فعاليتهاي ايران براي عمل به برجام استقبال كرد. از طرفي اتحاديه اروپا نيز تضمين ميكند توافق هستهاي ب//ا ايران دوام خواهد داش//ت حت//ي اگر اياالت متحده كه خود عضوي از اعضاي 5+1 محسوب ميشود بهدليل شكلگيري تحوالتي در سياست داخلي خود از همراهي با ديگر اعضاي اين گروه خ//ودداري كند. ظريف در اجالس مس//كو نيز موض//وع برجام و ضرورت پايبندي طرف مقابل به توافق را در گفتوگو با افرادي چون موگريني، جان كري وزير امور خارجه سابق آمريكا و كوفي عنان دبيركل اسبق سازمان ملل مطرح ساخت و اجراي درس//ت برجام بهعن//وان توافق معتبر بينالمللي از سوي همه طرفها را خواستار شد؛ موضعي كه نش//اندهنده مشاركت فعاالنه وزير امور خارجه كش//ورمان در اجالس اس//لو ناميد كه البته در كارنامه موفق او در اين 4 سال ثبت خواهد شد.

البته عقبنش//يني ترامپ در قبال برجام به منزله تاييد توافق هستهاي نيست چراكه مقامات كاخ سفيد هر از گاهي مخالفت خود را با برجام اعالم ميدارند. چهارشنبه ركس تيلرسون، وزير ام//ور خارجه اين كش//ور ك//ه در كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان با ابراز بدبيني دولت جمهوريخواه ترامپ به توافق هستهاي، اظهار كرد »واقعيت اين است كه اين توافق، بد بنا شده. سطح الزم براي پايبندي ايران خيلي پايين است بنابراين نبايد عجيب باشد كه دارند به آن عمل ميكنند چون عمل كردن به آن اصال برايش//ان دشوار نيست. با اين حال وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا در تازهترين س//خنان خود پس از تصوي//ب اي//ن طرح مدعي ش//د كه با كمك عناصري از داخل كش//ور به دنبال ايجاد تغيير در رژيم ايران هس//تند. حرفي عجيب و غريب كه تا حدودي دوباره سياستهاي ناپخته و خام سياس//تمداران آمريكايي را به نمايش گذاشت. ركس تيلرس//ون گفت: »سياست در قبال ايران در دس//ت تدوين است و هنوز به رييسجمهور ارائه نشده است اما ميتوانم به شما بگويم كه ما قطع//ا به حضور ادامهدار بيثباتكننده ايران در منطقه، پرداختهايش به جنگجويان خارجي، صدور نيروهاي شبهنظامي به عراق، سوريه و يمن، حمايتش از حزباهلل واقف هستيم و در پاسخ به هژموني ايران اقدام ميكنيم. تحريمهايي عليه افراد و ديگران وضع ش//ده است.« وي در ادامه افزود: دائما امتيازات و پيامدهاي ديپلماتيك و بينالمللي تروريست اعالم كردن سپاه پاسداران ايران را بررس//ي ميكني//م. وزير خارجه آمريكا افزود: سياس//ت ما در قبال ايران پس زدن اين هژمون//ي، مهار كردن توانايياش براي س//اخت سالح هستهاي و تالش براي حمايت از عناصري در داخل ايران اس//ت كه به تغيير مسالمتآميز رژيم آن منجر ميشود.

البته اين سخنان از سوي دستگاه ديپلماسي هم بيپاسخ نماند. ظريف هم در صفحه توئيتر خود در واكنش به سخنان وزير امور خارجه آمريكا نوش//ت: براي آمريكاييها بهتر است كه بهجاي اينكه به تغيير رژيم در ايران كه 75 درصد مردم به صندوق راي اعتماد دادند، فكر كنند، به فكر حفظ رژيم خودش//ان در آمريكا باشند. مقامات آمريكايي قبل از بازگشت به سياست غيرقانوني و توهمآلود تغيير رژيم، تاريخ را مطالعه كنند و از آن درس بگيرند. افتضاح كودتاي 1332 و تجربه انق//الب 57 ثابت كرد كه مردم اي//ران در برابر تالشهاي خارجي براي تعيين سرنوشتش//ان مقاوم//ت ميكنند. پس از چن//د دهه پيگيري سياستشكستخوردهتغييررژيموتحريم،دولت آمريكا مجبور به عذرخواهي براي سال 32 شد و پذيرفت كه مذاكره، تنها راهحل است.

سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در واكنشي جداگان//ه به تصوي//ب قانون جدي//د مربوط به تحريمهاي غيرهستهاي ايران در سناي آمريكا تاكيد كرد: برنامههاي دفاعي موشكي جمهوري اسالمي ايران كامال مشروع بوده و حتي با قطعنامه 2231 مغايرتي ندارد و هيچ اقدامي قادر نخواهد بود جمهوري اسالمي ايران را از حق دفاع مشروع خود منع كند. بهرام قاسمي افزود: تصويب قانون جديد مربوط به تحريمهاي غيرهستهاي عليه ايران در كميته روابط خارجي س//ناي آمريكا با توجه به عملكرد و سوابق اين مجلس در ضديت و دشمني با ملت شريف ايران غيرقابل پيشبيني نب//ود و در ادامه خصومته//اي ذاتي آمريكا با جمهوري اسالمي ايران به شمار ميرود.

وي ادام//ه داد: دولت اي//االت متحده آمريكا براس//اس برجام كه يك سند بينالمللي است، تعهداتي دارد ك//ه بايد آنها را به طور كامل و با حس//ن نيت انجام ده//د. در اين زمينه مقررات داخلي كش//ورها مالك عمل نيست و دولتها نميتوانند با توس//ل به چنين مقرراتي از زير بار تعهدات قانوني خود ش//انه خالي كنند. قاسمي خاطرنشان كرد: همانگونه كه جمهوري اسالمي ايران تاكنون دقيقا به تعهدات خود عمل كرده و آژان//س بينالمللي انرژي اتمي نيز بارها به آن اذعان داشته است، همه طرفهاي برجام موظف و متعهدن//د بهطور كامل به تعهدات خود عمل كنند. جمهوري اس//المي ايران مفاد و متن اين قان//ون و روند تصويب آن در مجلس نمايندگان و امضاي احتمالي توسط رييسجمهور آمريكا را با دقت زير نظر و بررسي دارد و هيات نظارت بر اجراي برجام اقدامات متقابل و متناسب را براي تامين منافع ملي كشور با قاطعيت انجام خواهد داد. قاسمي اضافه كرد: آنچه درخصوص نيروهاي نظامي و توانمنديهاي موشكي ايران در اين طرح مطرح ش//ده، كامال ناموجه و غيرقانوني است و اعالم ميكنيم نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران شجاعانه از امنيت و منافع كشور خود دفاع خواهند كرد و چنين اقداماتي كوچكترين خللي در اين راه ايجاد نخواهد كرد.

مقامات آمريكايي سعي دارند فضاي منفي سياسي عليه ايران در جامعه بينالملل ايجاد كنند كه مواضع سياس//ي ترامپ موجب شده بي//ش از پيش آمريكا در انزوا فرو رود. ترامپ بهعن//وان رييسجمهوري ك//ه هيچ احترامي براي قوانين بينالمللي قابل نيست، موجب شد ميان آمريكا و اتحاديه اروپا شكاف ايجاد شود. ترامپ با امضا نك//ردن پيمان اقليمي پاريس و مواضع//ي كه درباره ناتو اتخاذ كرده اس//ت، دي//وار بلندي ميان خ//ود و متعهدان اروپايي كش//يد كه نتيج//ه آن، دوري و انزواي آمريكا از سياستهاي حمايتگرانه اروپا در طرحهاي ضدايراني آمريكاست. آمريكا درحالي يكجانبه اين طرح را در س//ناي خود به تصويب رسانده اس//ت كه اتحاديه اروپا با او همراه نيست و به درستي ميتوان پيشبينيكرد كه آمريكا اين بار ب//راي اجراي اين طرح چن//دان حامي در جامعه بينالملل ندارند بنابراين مجبور خواهد شد به صورت انفرادي براي پيشبرد اهداف خود گام بردارد كه اين هزينه زيادي را براي آمريكا دربردارد. طرف آمريكايي به دليل مناقش//ات منطقهاي همچون تنش ميان قطر و عربستان، درگيريهاي داخلي سوريه و حضور داعش به دنبال ايجاد هزينههاي بيشتري براي خودشان نيستند. ترامپ و همفكران وي معتقدند توافق هس//تهاي راه را براي قدرتيابي فزونتر ايران باز كرده و تهران را به بازيگري موثر در منطقه مبدل س//اخته اس//ت. آنان با چنين نگرشي س//عي ميكنند حتي اگر خ//ود قادر به زير پا گذاش//تن برجام نيستند ايران را تحريك و به نق//ض آن وادار كنند. آنها گمان ميكنند اگر تحريمهاي ايران برداشته نشود يا تحريمهاي جديد اعمال شود، باعث ميشود انگيزه باالي ايران در انجام تعهدات خود كاهش يابد. البته در جريان يك تعهد نميتوان انتظار داشت كه يك طرف قرارداد به وظايف خود پايبند باشد و طرف ديگر تعه//دات خود را به هر بهانهاي انجام ندهد. اما ايران بايد گوش//ش را در برابر لفاظيهاي آمريكا بگي//رد و رفتار هيجاني از خود بروز ندهد و خود زمينه نابودي برجام را فراهم نكند. ايران بايد رابطه كامل و بينقص خود با اروپا و ساير شركا را ادامه دهد و به همه اين پيام مش//خص را بدهد كه برجام نيازمند تعهد كامل همه است. از طرفي به اين موضوع واقف باش//يم كه آمريكاييها براي اينكه خود را از وضعيت و سياس//ت داخلي نجات دهند به تداوم فش//ار عليه جمهوري اسالمي ايران روي ميآورند.

آنها فكر ميكنند با تداوم اين بهانهجوييها ميتوانن//د جمه//وري اس//المي را بهس//مت ناكارآمدس//ازي پيش ببرند اما هوشياري ايران نسبت به تهديدات دشمن و موقعيت كشور در منطقه و نظام بينالملل ميتواند كش//ورمان را بهعنوان پيروز اين ميدان بيرون آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.