چالشآمريكاوايراندرخاورميانهريشهداراست

Jahan e-Sanat - - News -

حمي//د ابوطالبي، معاون سياس//ي دفتر رييسجمه//ور در صفحه توئيتر خود نوشت كه چالش آمريكا و ايران در خاورميانه، چالشي تئوريك و ريشهدار اس//ت: چالش ثبات و دموكراس//ي. در اين چالش، آمريكا حامي ثبات است و ايران حامي دموكراسي. وي همچنين نوش//ت: آمريكا كه تاكنون بهاي ايجاد ثب//ات را از اعراب ثروتمند ميس//تاند، اينك در برقراري ثبات، شكست خورده و نميتواند پاس//خگوي نياز اعراب در حفظ رژيمهايشان باشد. ابوطالبي افزود: بنابرايننشسترياضشيفتيپارادايمي بود از ثباتزايي به دموكراسيستيزي و اكنون س//خن آمريكا اين است كه اگر نميتواني ثبات ايج//اد كني با مردم و دموكراسينبردكن.ابوطالبياضافهكرد: اما آمريكا غافل است كه در خاورميانه فقط دموكراس//ي، ضامن ثبات اس//ت و ايران تنها كش//ور مردمس//االر آن و بازگشت به سياس//ت دهههاي پيش يعني بازآفريني بهار عرب//ي. وي ادامه داد: بنابراي//ن چال//ش اي//ران و آمريكا در منطقه بر س//ر مردمس//االري است و ايران نميپذيرد دموكراس//ي، فداي ثبات قبيلهاي ش//ود؛ شما ثبات مسلح ميخواهيد و ايران دموكراسي باثبات. ابوطالبي گفت: درتاريخ ايران نيز انتقام شماازمردمساالريپرسابقهبودهوهرچه حكومت ايران مردميتر باشد، كينههاي شما بيشتر ميشود اما اكنون مردم ما همهجا حضور دارند. وي افزود: در همين انتخابات اخير ايران و آمريكا كدام بيشتر بحرانزابود؟شماجهانوصلحرانااميدو مايوس كرديد و ما اميدوار، مردمساالري در ايران جاودانه خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.