دعوت سران عرب از نتانياهو براي ائتالف ضدايراني

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران - رييس مخالفان در كنست رژيم صهيونيستي از نامه برخي سران عرب به بنيامين نتانياهو و دعوت از او براي پيوستن به ائتالف ضدايراني در منطقه خبر داد. اسحاق هرتزوگ در اظهارات خود از آنچه بازي بزرگ و پشت پرده منطقهاي ياد كرد، سخن گفت و اذعان كرد كه به نظر ميرسد اين بازي نتايج بسيار خوبي به همراه داش//ته باشد. او كه در گفتوگوي تلويزيوني )يكي از شبكههاي اين رژيم( س//خن ميگفت از امكان مصالحه با حماس با هدف بازگشت محمود عباس به نوار غزه خبر داد و فاش كرد سران عرب در نامه به نتانياهو، از او خواستند به ائتالف ضدايراني در منطقه بپيوندد. هر بار كه هرتزوگ، س//ركرده اردوگاه صهيونيسم )ائتالف مخالفان نتانياهو در كنس//ت( زبان ميگش//ايد، اطالعاتي را از روابط برخي كشورهاي عربي با اسراييل فاش ميكند.

ميتوان گفت آنچه از زبان بنيامين نتانياهو فاش نميشود، اسحاق هرتزوگ آن را رس//انهاي ميكند. او در دور جديد افشاگريهايش از آمادگي سران عرب براي تشكيل ائتالف منطقهاي عليه ايران خبر داد و اظهار كرد: »آنان نتانياهو را نيز به مش//اركت در اين ائتالف دعوت كردهان//د. هرتزوگ گفت: دعوتنامههاي//ي از رهبران عرب در منطقه براي من و نتانياهو ارس//ال ش//ده اس//ت. پيام آنان اين اس//ت كه در سالگرد شصتوهفتمين سالگي استقالل اسراييل و در سايه تحوالت راهبردي در منطقه، به ويژه تهديدات ايران و داعش ش//ما ميتوانيد همپيمان ما باشيد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.