آتشبهاختياريعنيمنتظركسيوجايينباشيد

Jahan e-Sanat - - News -

انتخ/اب- نماين//ده ولي فقيه در اس//تان خراسانرضوي گفت: آتش به اختي//ار يعني منتظر كس//ي و جايي نباشيد.اينآتشبهاختيارتعيينتكليف براي تمام دستگاههاي مسوول اعم از اجرايي و قضايي است. خطيب جمعه مش//هد در خطبهه//اي نم//از جمعه تصريح كرد: اينكه مقام معظم رهبري فرمودن//د »آتش به اختيار« به معناي اين نيست كه كسي خودسرانه عملي انجام دهد، مقام معظم رهبري نسبت به جوانان واليي آنقدر اطمينان دارند كه ميفرمايند شما بدون الهام از قرارگاه فرماندهيآتشبهاختيارميتوانيدعمل كنيدزيراهمدشمنراميشناسيدوهم ميتوانيد دشمنبراندازي داشته باشيد. علمالهديافزود:رزمندهافسرجنگنرم آتشبهاختياراستزيرابههمهچيزش اطميناناست.

آتش به اختيار يعني منتظر كسي و جايي نباش//يد. اين آتش به اختيار تعيينتكليف براي تمام دستگاههاي مسوول اعم از اجرايي و قضايي است. وي گفت: اين كلمه معناي بس//ياري دارد و براي همه تعيينتكليف است، وقتي فرمانده از قرارگاه ميگويد »آتش بهاختيار«يعنيبههمهچيزاينرزمنده اطمينانداردوميداندويصفدشمن را اشتباه نميگيرد و در مقاومت كوتاه نميآيد و ميداند اين رزمنده با ايمان و عقيده در خط براندازي دشمن قدم برميدارد. آتش ب//ه اختيار به معناي خودس//ر عمل كردن نيست. با ابتكار در خط آرمانها بايس//تيد و با دشمن نبردكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.