واكنش وزارت امور خارجه به حادثه تروريستیكابل

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- سخنگوي وزارت امور خارجه با محكوميت حمله انتحاري به مسجد شيعيان كابل گفت: بانيان، آمران و عامالن ترور و خشونت همه مرزهاي عقيدتي و اخالقي را درمينوردند و به دنبال ناامني و ريختن خون بيگناهانند. بهرام قاسمي انفجار انتحاري در مسجد شيعيان كابل را به شدت محكوم و با دولت، ملت و خانواده قربانيان اين جنايت ابراز همدردي كرد. قاسمي افزود: در شب ماه رمضان تروريستهاي مزدور با شكستن حرمت ماه پرودگار و حمله به عبادتكنندگان در خانه خدا، آن هم به نام اسالم به جنگ مسلمانان رفتند و نشان دادند چگونه بانيان و آمران و عامالن ترور، خشونت، مرگ و جنايت همه مرزهاي عقيدتي و اخالقي را درمينوردند و تشنه خون انسانهاي بيگناهاند. سخنگوي وزارت امور خارجه هشدار داد: بهدنبال شكستهاي سنگين تروريستهاي افراطي بهويژه داعش در عراق و سوريه، ناامني كور و پراكنده در ديگر كشورهاي منطقه در دستور كار هستههاي ترور اين گروه رو به زوال قرار گرفته است و وقايع تروريستي پيدرپي در افغانستان نشان ميدهد اين كشور مظلوم و مردم ستمديده آن يكي از اهداف هرج و مرجطلبانه و آشوبگرانه آنان است از اين رو لزوم هوشياري هر چه بيشتر دولت و ملت افغانستان و ديگر دولتها و ملتهاي خيرخواه و صلحدوست را براي همكاري و هماهنگي روزافزون براي مبارزه با اين ددمنشيها طلب ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.