با روشهاي تند براي رعايت حجاب مخالفم

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با روشهاي تند در زمينه رعايت حجاب كه جوابي نداده و نميدهد، مخالفم چراكه بايد منطقي و با اخالق و براساس اسالم و سيره پيامبر)ص( و ائمه)ع( در اين زمينهكاركنيم.ناطقنوريتاكيدكرد:مينشينيموميگوييموضعجامعه بد است، وضع جامعه خراب است، جامعه كيست؟ جامعه خود ما هستيم اگر ما خوب شويم و درست باشيم، جامعه هم خوب و درست ميشود. اگر چيزي را نميدانيم و بدون تحقيق آن را ميش//نويم- كه اين روزها با رشد شبكههاي اجتماعي اين جور چيزها هم بيشتر شده- همينطور نقلشنكنيموبهراحتيبهديگرانتهمتنزنيم.اينعضومجمعتشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اسالم اگر به زن ميگويد خودت را حفظ كن، نه اينكه او را تحقير كرده باشد بلكه او را عزت داده است. خانم چرا شما بايد عامل به گناه انداختن ديگران شوي؟ البته من با روشهاي تند مخالفم كه جواب نداده و نميدهد. بايد منطقي و بااخالق و براساس اسالم و سيره پيامبر)ص( و ائمه)ع( كار كرد. وي در پايان با بيان اينكه بايد بيدار باشيم و بدانيم از كجا آمدهايم و به كجا ميرويم، گفت: ميش//ود در خودمان تغيير ايجاد كنيم به شرط آنكه خود را محاسبه كنيم و بناي تحول در خودمان داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.