انهدام تيم تروريستي در سيستانوبلوچستان

Jahan e-Sanat - - News -

انتخ/اب- در پ//ي درياف//ت اطالعات//ي مبني بر حض//ور يك تيم تروريس//تي تكفيري در منطقه عمومي قصرقند سيستانوبلوچستان، واحدهاي//ي از قرارگاه قدس نيروي زميني س//پاه به منطق//ه اعزام و با محاصره ارتفاعات قصرقند، با تروريس//تها درگير شدند. روابط عمومي قرارگاه قدس منطقهاي از انهدام يك تيم تروريستي تكفيري در منطقه عمومي قصرقند سيستانوبلوچستان خبر داد. در پي دريافت اطالعاتي مبني بر حضور يك تيم تروريستي تكفيري در منطقه عمومي قصرقند سيستانوبلوچستان، واحدهايي از قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه به منطقه اعزام و با محاصره ارتفاعات قصرقند، با تروريستها درگير شدند. اين اطالعيه افزوده است: در اين درگيري تعدادي از تروريستها كشته و زخمي و تعدادي نيز متواري شدند. اين اطالعيه با اعالم اينكه تعقيب تروريستهاي متواريشده توسط رزمندگان اسالم در منطقه ادامه دارد، تصريح كرده است: طي اين عمليات ضدتروريستي عالوه بر انهدام يك دستگاه بمبگذاري شده با 600 كيلوگرم مواد منفجره، تعداد پنج بمب آمادهاقداماتانتحاريوبيشاز007 كيلوگرمموادانفجاريهمراهبادهها هزار فشنگ و تعدادي سالح و مهمات ديگر به دست رزمندگان قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.