مردم ايران همواره از تروريسم ضربه خوردهاند

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ش//وراي اس//المي گفت: مردم ايران همواره از تروريسم ضربه خورده و تاكنون بيش از 17 هزار شهيد ترور تقديم اسالم كردهاند. سيدحسين نقوي حسيني گفت: تروريسم در جنايتكاري خود فارس، عرب، كرد و شيعه و سني نميشناسد. او به دنبال نابود كردن اسالم است و بايد در مقابل او متحد بود. وي افزود: غرب همواره ادعاي مبارزه با تروريسم دارد ولي با منافقين رابطه دارند، منافقين 17 هزار نفر را ترور كردند و بزرگاني همچون شهيد بهشتي و 72 نفر را به شهادت رساندند. وي اظهار كرد: هدف داعش، ضربه زدن به ايران به عنوان پرچمدار اسالم ناب محمدي اس//ت، اين همان داعش//ي است كه ما در سوريه براي حفظ نظام با آنها ميجنگيم كه اگر اين مقابله نبود امروز مجبور بوديم در ميدانهاي ورامين با آنها مبارزه كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.