اختصاص خطوط اعتباري براي تعيين تكليف سپردهها

Jahan e-Sanat - - News -

رييللس كل بانك مركزي ايران با انتقاد از كسللاني كه در موضوع سللاماندهي موسسللههاي غيرمجاز سياسي برخورد ميكنند، تاكيد كرد: بانك مركزي براي صيانت از سپردههاي مردم، به تناسللب داراييهاي شناختهشللده اين موسسهها، خطوط اعتباري به سپردهگذاران اختصاص ميدهد.

ولياهلل سيف ضمن تشريح ريشههاي شكلگيري و رشد موسسللههاي غيرمجاز و مهمتريللن اقدامهاي دولت يازدهم در برخورد با آنها خاطرنشللان كرد: موسسههاي غيرمجاز از دولتهاي قبل به دولت يازدهم به ارث رسيده است اما برخي موضوع را سياسي كردهاند و اظهارنظرهايي ميكنند كه موانعي را بر سر راه ساماندهي به وجود ميآورد.

وي توضيللح داد: بانك مركزي براي سللاماندهي برخي از اين موسسهها از خطوط اعتباري خود استفاده كرده، از جمله ميتوان به انحالل موسسه ثامنالحجج اشاره كرد كه براي حل اين مشللكل دو هزار و 200 ميليارد تومان 22) هزار ميليارد ريال( از منابع بانك مركزي پرداخت كرديم و حدود دو هزار و 200 ميليارد تومان ديگر را تعهد كرديم كه پرداخت كنيم.

به گفته سيف، همچنين در موضوع تعاوني منحله فرشتگان نيز تاكنون متناسب با داراييهاي شناسايي شده اين تعاوني، مبالغي را براي سپردهگذاران به صورت خط اعتباري در نظر گرفتيللم. اختصاص اين خطوط اعتباري با هدف تسللريع در پرداخت سپرده سللپردهگذاران انجام شده است. متن كامل اين گفت و گو با ايرنا در ادامه آمده است؛

ريش/ه ش/كلگيري و رش/د موسس/ات غيرمجاز چيست؟

همانگونه كه بارها گفتم موسسههاي غيرمجاز موضوعي اسللت كه از دولتهاي قبل به ارث رسيده و من و همكارانم در بانك مركزي وارث اين وضعيت نابسامان بوده ايم. در واقع سابقه تشكيل اينگونه موسسللات بهطور عمده به دهههاي 1370 و 1380 بللر ميگللردد. در آن زمللان وزارت تعللاون، مجوزهايي را با عنوان تعاوني اعتبار صادر كرد. همچنين نيروي انتظامي، مجوزهايي براي صندوقهاي قرضالحسنه ميداد.

»متاسللفانه برخي افراد سللودجو با در دست داشتن اين مجوزهللا از نهادهاي غيرمرتبط، به فعاليتهايي اقدام كردند كه باعث نابساماني در سالهاي اخير شد. اين افراد در فضايي كه با سوءاسللتفاده از اعتماد عمومي و نبود نظارت از سللوي مسللووالن و نهادهاي ذيربط همراه بود، فعاليت محدود خود را به فعاليتي عمده و شللبه بانكي تبديل كردند و هر روز بر حجم آن افزودند.«

»مللردم و سللپردهگذاران نيللز بيخبللر از هملله چيز با سللپردهگذاري در اين موسسات باعث گسترش ابعاد فعاليت آنها شللدند و اين فعاليتها به دليل نبود سللازوكار درسللت در مديريت سللپردههاي جمعآوري شللده، نه تنها به سمت سللودآوري نرفت بلكه هر روز از حجم پللول و امانتي كه در دستشان بود، كاسته شد.« شيوهمديريتدراينگونهنهادهاچگونهبود؟ از آنجا كه موسسان و سهامداران موسسات غيرمجاز، تخصصي درادارهاموربانكينداشتندفقطباروشهايغيرمعمولوبااستفاده از وعدههاي دروغ و سودهاي فريبنده، اقدام به جذب سپرده كردند. گردانندگان موسسههاي غيرمجاز با وعده سود باالتر به سپردهها و اعطاي سود به سپردههاي قبلي از محل سپردههاي جديد بر حجم زيان خود انباشتند و با اين كار، درصد زيادي از اصل سپردههاي نزد خود را به باد دادند.

چرابانكمركزيجلويفعاليتآنهارادرس/الهاي قبلنگرفت؟

برخي مشللكالت از جمله نبود سازوكار قانوني براي مقابله با موسساتغيرمجازونبودبرخيهماهنگيهابيننهادهايناظر،باعث گسترش حجم فعاليت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعاليت، اين موسسات و صندوقها مجوزهايي از وزارت تعاون و نيروي انتظامي گرفته بودند و كسي پيشبيني نميكرد فعاليت آنها در آينده چه مشكالتي را در بازار پولي و بانكي كشور ايجاد خواهد كرد تا اينكه درسال3831 باهدفجلوگيريازگسترشفعاليتغيرمجازهاو مشكالتي كه در نظام پولي و بانكي كشور به وجود ميآوردند، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي تصويب و به موجب اين قانون، ادامه فعاليت آنها بدون كسب مجوز از بانك مركزي ممنوع شد.

رويكرد دولت يازدهم در برخورد با اين موسس/ات و ساماندهيآنهاچگونهبودهاست؟

بانك مركزي در دولت يازدهم از همان ابتداي شروع كار دولت با حساسيت كامل به موضوع ورود كرد. با تالشهاي صورتگرفته در دولت يازدهم و لوايح ارائه شللده در اواخر سال 1395 قوانيني از جمله »قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور« و »قانون برنامهپنجسالهششمتوسعهاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيجمهوري اسللالمي ايران« در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد كه اين قوانين، اختيارات قابلتوجهي به بانك مركزي داد و با اين اختيارات، بانك مركزي ميتواند با اقتدار بيشتر، از فعاليت غيرمجازها و ايجاد موسساتغيرمجازجديدجلوگيريكند.

»دريكيازموارد،براساسقانوناحكامدائميبرنامههايتوسعه كشور، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به همكاري با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.«

»با اتكا به اين پشتوانه قانوني، بانك مركزي با هدف سالمت مالي و پايداري هرچه بيشتر شبكه بانكي كشور، بهبود روشهاي بانكداري، نظارت دقيقتر بازار پول و در نهايت صيانت از سپردههاي هموطنان، موضوع را با جديت پيگيري كرده و خواهد كرد. بهطور قطع ادامه فعاليت در امور پولي و بانكي بدون مجوز و نظارت بانك مركزيقابلقبولنيست.«

»الزم به يادآوري اسللت كه خوشللبختانه اكنون همراهي و هماهنگي مناسبي ميان بانك مركزي، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي ناظر براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي وجود دارد اما متاسفانه برخي موضوع را سياسي كردهاند و اظهارنظرهايي ميكنند كه موانعي را بر سر راه ساماندهي به وجود ميآورد.«

»البته مشكل از آنجا ناشي ميشود كه اين افراد اطالعات كافي درباره ساماندهي و تعيينتكليف ندارند و با اغراض سياسي، سعي ميكنند موضوع را بهگونهاي ديگر جلوه دهند.«

به هماهنگي بين نهادهاي ناظر اش/اره كرديد. قواي س/هگانه بر محوريت بانك مرك/زي در اين موضوع تاكيد دارند؟

بله. خوشبختانه با پشتوانه مواد قانوني مصوب، بانك مركزي محوريت ساماندهي موسسللات غيرمجاز را برعهده دارد؛ جلسه هفتهجاريستادهماهنگيمبارزهبامفاسداقتصادينيزبهموضوع موسسات غيرمجاز با تمركز بر شرايط تعاوني غيرمجاز فرشتگان اختصاصداشت.دراينجلسهمعاوننظارتيبانكمركزي،گزارش مشروحي ارائه كرد و اقدامات انجام شده با هماهنگي قوه قضاييه و نيروي انتظامي به استحضار حاضران رسيد. در اين جلسه كه نمايندگان همه دستگاهها و قواي سهگانه حضور داشتند، مقرر شد بانك مركزي بهطور جدي مديريت برخورد با موسسات غيرمجاز و ساماندهي آنها را دنبال كند و همه دستگاهها، حمايت و همكاري كامل را داشته باشند.

بهنظرشمادراينموقعيت،بانكمركزيچگونهميتواند از سپردههاي مردمي صيانت كند؟

سيف: اين موضوع از وظايف اصلي بانك مركزي است و ورود به موضوعتوقففعاليتغيرمجازهادربازارپولنيزبااينهدفصورت گرفتهاست.درواقعفعاليتغيرمجازهاباعثبرخيناهماهنگيهااز جملهنرخسودسپردههاوتسهيالتبانكيميشود.اينموضوعدر دل خود مشكالتي را براي سپردهگذاران دارد. سودهاي بااليي كه محل تحصيل آنها مشخص نيست بهطور قطع ريسكهايي براي سپردهگذارانومشتريانموسساتغيرمجازبههمراهخواهدداشت. »بانك مركزي با ورود به موضوع و جلوگيري از فعاليت غيرمجازها تالش ميكند جلوي ضرر و خسارت بيشتر را به هر نحو ممكن بگيرد و از سپردههايي كه حاصل زندگي هموطنان عزيز است و با عمليات خالف و ندانمكاريهايي از سللوي مديران و مسووالن موسسات غيرمجاز با مشكل مواجه ميشوند، صيانت كند.«

»در اين خصوص ميتوان به خطوط اعتباري اشاره كرد كه در ساماندهي برخي از اين موسسههاي غيرمجاز در سالهاي اخير توسط بانك مركزي اختصاص داده شده است.«

»درجريانانحاللموسسهثامنالحججوبرايحلاين مشكلدوهزارو002 ميلياردتومانازمنابعبانكمركزي پرداختكرديموحدوددوهزارو002 ميلياردتومانديگر را تعهد كرديم كه پرداخت كنيم.«

»همچنين در موضوع تعاوني منحله فرشللتگان نيز تاكنون متناسللب با داراييهاي شناسللايي شللده اين تعاوني، مبالغي را براي سللپردهگذاران به صورت خط اعتبللاري در نظر گرفتهايم. اختصاص اين خطوط اعتباري با هدف تسريع در پرداخت سپرده سپردهگذاران انجام شده اسللت.«»البته اين پرداختها در قبال داراييهاي شناساييشده موسسات منحله است و بانك مركزي نميتواند بدون ضابطه و پشللتوانه، منابعللي را براي اين موضوع تخصيص دهد؛ چراكه هرگونه اقدامي از اين دست از سوي بانك مركزي، به افزايش نقدينگي و تورم منجر شده و هزينهاي سنگين برشهروندانتحميلميكند.«

»بنابراين بانك مركزي مجاز به چنين كاري نيست. اين اقدام با توجه به مشكالت تورمي كه به همراه دارد بر زندگي و رفاه تكتك مردم كشور اثرگذار است. قانون نيز در اين خصوص به بانك مركزي اجازه نميدهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد.«

درموردخاصتعاونيمنحلهفرشتگان،بانكمركزي چگونهازسپردههاصيانتميكند؟

هللدف اصلي بانك مركزي و مرجع قضايي در سللاماندهي و تعيينتكليف سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان، احقاقحقوق سللپردهگذاران است. در اين خصوص همه داراييهاي شناسايي شده و داراييهايي كه در آينده شناسايي خواهد شد، تماما متعلق بهسپردهگذارانخواهدبودوباهمكاريوهماهنگيبامرجعقضايي تالش خواهد شد، اين اموال به عادالنهترين شيوه قيمتگذاري و با حضور هيات تسويه تعاوني منحله فرشتگان و هياتمديره موسسه كاسپين و با نظارت مرجع قضايي و بانك مركزي و در صورت لزوم نمايندهاي از سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان، اموال مذكور به كاسپين منتقل و از محل آنها وجوه سپردهگذاران پرداخت شود.«

»بديهياستدرمراحلاوليه،پرداختهابهصورتعليالحساب بوده و در صورت شناسايي اموال و داراييهاي جديد، مبالغ ديگري نيز عالوه بر عليالحسللاب پرداختي بين سللپردهگذاران تقسيم ميشللود.«»همچنين اگر در اين مسللير، كسللري وجود داشته باشد تامين كسري داراييهاي موجود نسبت به سپردهها برعهده سللهامداران اسللت و بايد از محل داراييهاي خود، آن را تامين كنند و اموال احتمالي را كه به نفع خود از تعاوني منحله برداشت كردهاند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استيفاي حقوق كليه سپردهگذاران هرگونه اقدامي را كه الزم باشد، بر اساس موازين قانوني انجام خواهد داد.«»مطمئنا تمام تالش ما اين خواهد بود كه نگذاريم در مسير اختصاص داراييها و اموال سهامداران و مديران تعاوني فرشتگان به سپردهگذاران، اختاللي ايجاد و يا خداي ناكرده، حيف و ميلي صورت گيرد. در عين حال، پرداخت مرحله به مرحله سللپردههاي سللپردهگذاران اين تعاوني، از طريق شعب موسسه كاسپين كه به تازگي مجوز گرفتهاند، با قوت ادامه خواهد يافت.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.