بانك پارسيان 30 شعبه جديد فعال كرد

Jahan e-Sanat - - News -

در شللش ماه اول سللالجاري 30 شللعبه جديد بانك پارسلليان در سراسركشور آماده خدمترساني به مردم خواهد بود.

به گزارش »جهانصنعت« خليل پور، مدير امور شعب بانك پارسيان با اعالم مطلب باال اظهار كرد: تا سال 1394 بالغ بر 293 شعبه در تهران و شهرستان به ارائه خدمت مشغول بودهاند و با توجه به مجوزهاي اخذ شده از بانك مركزي مقرر شد كه شعب بانك افزايش يابد كه در اين رابطه در شش ماهه پاياني سال 1395 تا كنون تعداد يازده شعبه در استانهاي قزوين، مركزي، آذربايجان شرقي، خوزستان و الباقي در تهران افتتاح شده است. خليلپور مطرح كرد: روند توسعه شعب ادامه دارد و در شش ماهه اول امسال تعداد 30 شعبه ديگر به شعب بانك اضافه خواهد شد و هموطنان عزيزمان در استانهاي مازندران، آذربايجان شرقي، لرستان، البرز، سمنان، تهران، خوزستان، گيالن ...و شاهد افتتاح شعبهاي ديگر از بانك پارسيان در استان خود خواهند بود كه اين مهم حاصل فعاليت مطلوب بانك پارسيان و ارائه خدمات جامع مالي به مشتريان كه از سرمايههاي اين بانك محسوب ميشوند بوده است. وي با اعالم رشد قابل توجه تعداد شعب در ماههاي پيش رو اظهار داشت: با توجه به مصوبهاي كه براي افزايش شعب بانك پارسيانداريممجموعااستعدادتوسعهحدود051 شعبهدرشبكهشعب بانك تا پايان سال وجود خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.