عامل 97 درصد چكهاي برگشتي

Jahan e-Sanat - - News -

از حدود هفت ميليون چك مبادله شده در ماه ابتدايي امسال بالغ بر يك ميليون فقره برگشت خورده است. دليل اصلي اين موضوع به كسري و فقدان موجودي حساب صاحب چك برميگردد.

به گزارش ايسنا، تازهترين آمار از گردش چك در سيستم بانكي بيانگر مبادلهبالغبرهفتميليونو004 هزارفقرهچكبهمبلغيبيشاز73 هزار ميليارد تومان است. چكهاي مبادلهاي مجموعهاي از چكهاي وصولي و برگشتي بين بانكي در سامانه چكاوك است. در ماه ابتدايي امسال ميزان چكهايمبادلهايازنظرتعداد6/52 درصدوازلحاظمبلغتا4/04 درصد كاهش داشته است. همچنين جزييات چكهاي مبادلهاي نشان ميدهد كه در ماه مورد بررسللي در كل كشور بالغ بر شش ميليون و 300 هزار فقره چك به مبلغ حدود 30 هزار ميليارد تومان وصول شده كه نسبت به اسفندماه سال گذشته تا 26/1 درصد از نظر تعداد و 41/2 درصد از لحاظ مبلغ كاهش دارد. اما در رابطه با چكهاي برگشتي نيز بايد يادآور شد كه در فروردينماه امسال بالغ بر 1/1 ميليون فقره چك برگشت خورده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 23 درصد كاهش دارد. مبلغ چكهاي برگشتيحدودهشتهزارميلياردتومانبودهكهباكاهش1/73 درصدي همراه بود. چكها در هنگام ارائه به بانك جهت وصول بنا بر چند دليل ميتوانند برگشت بخورند؛ عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغايرت تاريخ عددي و حروفي، امضاي چك مخدوش باشد، مخدوش بودن مندرجات چك، مبلغ حروفي با عددي چك مغايرت داشته باشد، حساب مورد نظر مسدود شود، كسري حساب و همچنين عدم وجود موجودي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.