رايزني براي حل مشكل ضمانت فاينانسها

Jahan e-Sanat - - News -

وزيراقتصادبابياناينكهفاينانس31 ميليارددالريكشوركرهازمحل پول نفت ايران نيست و منابع آن از كره تامين ميشود، گفت: مشكالتي در رابطه با كيفيت قرارداد تجاري و متن ضمانتنامه بود كه در حال رايزني براي حل آن هستيم. علي طيبنيا در پاسخ به اين سوال كه آيا فاينانس 13 ميليارد دالري با كشور كره همان پولهاي نفت كشور است يا كرهايها از منابع خود فاينانس ميدهند، اظهار داشت: اين منابع براي تامين مالي پروژههاي كشور پيشبيني شده و مدتي است در حال مذاكره در مورد كيفيت قرارداد تجاري و متن ضمانتنامههاي الزم هستيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي به فارس گفت: خوشبختانه كمكم نتيجه مثبت حاصل خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه قرارداد فاينانس با كشور كره ارتباطي با موضوع و موانع FATF ندارد، تصريح كرد: اين فاينانس جداي از پولهاي فروش نفت خودمان است و ارتباطي با پول نفت ندارد.

طيبنيا در مورد قرارداد فاينانس با كشور چين نيز گفت: مشكالتي در رابطه با ضمانتها و مجوزهاي بينالمللي وجود دارد كه با رايزني حل خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اجالس آينده گروه اقدام مالي (FATF) براي خروج كامل ايران از ليست سياه گفت: مقام معظم رهبللري به بنده براي اين موضوع اعتماد كردهاند و قطعا منافع ملي در نظر گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.