5 ميليون با بازپرداخت 5 ساله

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي بخشنامه پرداخت وام با ضمانت يارانه نقدي را ابالغ كرد؛ بر اين اساس سقف وام با توجه به ميزان يارانه نقدي خانوارها 5 ميليون تومان و بازپرداخت حداقل 36 و حداكثر 60 ماهه است.

بانك مركزي بخشنامه پرداخت وام با ضمانت يارانه نقدي را به بانكها ابللالغ كرد. در همين حال حميدرضا غنيآبادي، مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي به مهر اعالم كرده بود: به دليل اينكه اكثريت و قاطبه سرپرستان خانوار، يك حساب يارانهاي دارند، در واقع اين تدبير اتخاد شد كه به پشتوانه يارانه و حساب يارانهاي، امكان صدور كارت اعتباري فراهم باشد و در واقع، وثيقه مورد نياز بانك، به صورت خودكار تامين شود. وي افزود: متقاضيان كارتهاي اعتباري با ضمانت قرار دادن حسابهاي يارانهاي، ميتوانند از وام استفاده كنند؛ به اين معنا كه مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهاي يارانهاي خود، حداكثر تا سقف 5 ميليون تومان با عقد مرابحه و امكان بازپرداخت حداكثر پنج ساله و سود 18 درصد، وام دريافت كنند كه بازپرداخت تسهيالت به صورت خودكار از محل يارانههاي نقدي از سوي دولت باشد. به گفته غنيآبادي، مبالغ اين وامها، صرفا براي خريد كاال و خدمات بوده و تراكنشهاي مالي برداشت وجه و انتقال وجوه، امكانپذيرنيست؛برهميناساسبخشنامهمربوطهدر72 ارديبهشتماه امسال به شبكه بانكي ابالغ شده و قابليت اجرايي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.