روسیه قویتر میشود

واکنش پوتین به تحريمهاي جديد آمريکا علیه مسکو؛

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهورروسيهدربرنامهتلويزيوني »گفتوگوباشهروندان«بهسوالهايمردم پاسخ داد. در اين برنامه والديمير پوتين عالوه بر صحب//ت درباره اوضاع جهان به رييسسابقپليسفدرالآمريكاپيشنهاد پناهندگي در كشورش را داد.

والديمير پوتين پنجشنبه گذشته در يك گفتوگوي تلويزيوني، ضمن اشاره به اينكه آمريكا سياست بازداشتن روسيه را دنبال ميكند، گفت: دليلي براي اعمال تحريمهاي جديد آمريكا عليه روس//يه وجود ن//دارد، چون هيچ اتفاق غيرعادي روي نداده است.

رييسجمهورروسيهكهدريكبرنامه زندهپرسشوپاسختلويزيونيشركتكرده بود، تاكيد كرد: روسيه همواره زير فشار تحريمها زندگي كرده است و واشنگتن هر زمان از جانب مسكو احساس رقابت ميكند،برايمهارروسيهبهتحريممتوسل ميشود.

چهارش//نبه گذشته س//ناي آمريكا ب//ا اكثري//ت قاطع يك متم//م به طرح تحريمهاي ايران تصويب كرد كه براساس آن تحريمهاي تازهاي عليه روسيه اعمال خواهدشد.اينمصوبهرييسجمهورآمريكا راموظفميكندبرايكاهشتحريمهاي روس//يه از كنگره اجازه بگيرد. هدف اين تحريمها تنبيه روس//يه به اتهام مداخله درانتخاباترياستجمهوريسال6102 آمريكا،الحاقشبهجزيرهكريمهوحمايت ازحكومتسوريهاست.

بهگزارشآسوشيتدپرس،تحريمهاي اخير، موارد تازهاي را دربرميگيرد كه عليه چهرههايي است كه در نقض حقوق بشر درروسيهياارسالجنگافزاربرايحكومت بشار اسد دست دارند.

افزايشتحريمهايفعليازجملهعليه برخي پروژههاي انرژي و تامين مالي در برخيبخشهاياصليياصدورمجوزبراي اجرايتحريمهاييعليهبرخيبخشهاي كليدي اقتصادي روسيه، از جمله معادن، بخش فل//زات، كش//تيراني و راهآهن از تحريمهايتازهبهشمارميروند.

پوتين درباره پرسشهايي كه به تورم و ركود اقتصادي در كشور مربوط ميشد، گفت:برمبنايآنچهاطالعاتواقعينشان ميدهد، ركود و تورم در روسيه پايان يافته و ما به دوره رشد اقتصادي وارد شده و در سهفصلمتواليشاهداينرشدبودهايم.ما برايچندسالشاهدكاهشدرآمدواقعي ش//هروندان و افزايش نگرانكننده شمار افرادي كه زير خط فقر زندگي ميكنند، بودهايمامااخيراتورمبهپايينترينحدخود يعني4/1 درصدرسيدهودليلبرايناست كه امسال به هدف خود يعني فقط چهار درصدتورمخواهيمرسيد.

رييسجمهور روس//يه درب//اره وضع تحريمهاي جديد عليه روس//يه از سوي غرب يادآور شد: در حال حاضر در سناي آمريكاپيشنويسقوانينيبرايتحريمهاي جديددردستتهيهاست.اماچرا؟آياهيچ اتفاق تازهاي در روسيه رخ داده است. اين نشانهاي از درگيريهاي سياسي در خود آمريكاس//ت. اگر اين مربوط به كريمه و مسايلي از اين قبيل نيست، پس اقدامي تازه براي طرد روسيه است. اگر شركاي ما تحريمهايتازهرابراقتصادروسيهتحميل كنند، ما نيز بايد دس//ت به اقدام مشابه بزنيم.درغيراينصورتدرسازمانتجارت جهانيبامشكلروبهروخواهيمشد.

هماينكتحقيقاتيدروزارتدادگستري وكنگرهآمريكادرخصوصمداخلهروسيه درانتخاباترياستجمهورياينكشوردر سالگذشتهدرجرياناست.ايندرحالي اس//ت كه روسيه هرگونه مداخله در اين انتخاباتراردميكند.

والديمي//ر پوتين در بخش ديگري از جلسه ساالنه گفتوگوي زنده و مستقيم تلويزيونيخودباشهروندانروسيه،رييس بركنارش//ده افبيآي را با جان اسنودن مقايس//ه كرد و از اعالم آمادگي روس//يه ب//رايپناهدادنبهاوخبرداد. اس//نودن سال 2013 از محل كار خود در مركزي متعلقبهادارهامنيتمليآمريكادرهاوايي به هنگكنگ گريخت و هزاران مدرك طبقهبنديشده جاسوسي و امنيتي اين كشوررادراختيارروزنامهنگارانقراردادكه بهرسواييبزرگبرايواشنگتنمنجرشدو بدينترتيبتحتپيگرددولتآمريكاقرار گرفت.ويپسازابطالگذرنامهاشتوسط آمريكابهروسيهرفتوباكسبپناهندگي موقتدراينكشورزندگيميكند.

دونالدترامپروز9 مي،جيمزكومي را از مقام خود بركنار كرد. وي در آن زمان درحالتحقيقپيراموندخالتروسيهدر انتخابات رياستجمهوري آمريكا بود كه دونالدترامپدرآنبرندهشد.جيمزكومي هفته گذشته در جلسه شهادت كميته اطالعاتيسنايآمريكاحضوريافتودونالد ترامپ را متهم كرد كه با گفتن دروغهاي آشكارسعيدربدنامكردناوداشتهاست. رييسجمه//ور آمريكا در واكنش به اين س//خنان جيمز كومي، اظهارات او را رد كرد و گفت: حاضر است با اداي سوگند در مورد گفتوگوهايش با كومي شهادت دهد.ترامپروندتحقيقاتدرموردروسيه ومسايلپيرامونآنرابزرگترينتعقيب مغرضانه يك سياستمدار در تاريخ آمريكا توصيفكردهاست.

والديمي//ر پوتين در بخش ديگري از گفتوگوي تلويزيوني خود، ضمن تاكيد بر اينكه روس//يه، آمريكا را دشمن خود نميداند، ادامه داد: دو كش//ور ميتوانند در زمينه منع گسترش سالح هستهاي همكاري كنن//د. او همچني//ن بحث و گفتوگو بر سر مسايل زيستمحيطي را از ديگر محورهاي مشترك بين روسيه و آمريكادانست.

به گفته رييسجمهور روسيه، نزديك شدنزيردرياييهايآمريكابهمرزهاياين كشوردرمنطقهقطبشمال،باعثخواهد شد تا روس//يه، در اين مناطق، سيستم كنترلپرتابموشكايجادكند.

والديمير پوتين به تحريمهاي غرب عليه روس//يه كه پس از بحران اوكراين و الحاق كريمه به خاك روس//يه در سال 2014 ميالدي، برقرار ش//د، اشاره كرد و گفت:روسيهدرنتيجهاعمالتحريمهابين 50 تا25 ميليارددالرضررديدهاستاما ميزانزيانتحريمكنندگانروسيه،يكصد ميليارددالربودهاست.

پوتينتصريحكرد:اگرشركاياقتصادي وتجاريروسيهتحريمهارابردارند،روسيه هممتقابالتحريمهايخودرالغوميكند.

بخشديگريازجلسهپرسشوپاسخ ش//هروندان روسيه و والديمير پوتين، به موضوع سوريه و نقش روسيه در بحران اين كشور اختصاص داشت. پوتين تاكيد كرد كه روسيه قصد دارد، بحران سوريه را حلوفصلكند.بهگفتهرييسجمهوري روسيه، بدون همكاري سازنده بين روسيه و آمريكا حل بحران سوريه و عاديسازي اوضاعدرخاورميانهممكننيست.

اوهمچنينازبرنامهروسيهبرايتقويت بنيهنظاميارتشسوريهخبردادوگفت: عمليات سوريه براي ارزيابي جديدترين سيستمهايتسليحاتيروسيه،مفيدبود. به گفته پوتين، تجربه استفاده از نيروهاي مسلح،بسيارارزشمنداست.نشستساالنه پوتينبامردمروسيهازسال1002 برگزار ميشود و گفتوگوي تلويزيوني امسال، پانزدهمين برنامه از اين دست بود، شمار پرسشهاي مطرح شده در برنامه امسال ب//هيكميليونو008 هزارپرس//شو پيامرسيد.

افش/اگري درب/اره مداخل/ه آمريكا

از طرف//ي رييسجمهور روس//يه در مصاحبه براي فيلم مستندي كه با اوليور اس//تون كارگردان آمريكايي انجام داده، اعالم كرد كه آمريكا در تمامي دورههاي انتخابات رياستجمهوري روسيه دخالت كرده و مداخله، رويكرد معمول واشنگتن درانتخاباتبسياريازكشورهااست.

پوتين در باره اتهام مداخله روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا، گفت كهگزارشهايسازمانهايتجسسياين كشور بدون اشاره به موارد مشخص است. ويافزود:روسيهدرانتخاباتآمريكادخالت نكرده است و هيچ حمله هكري نيز عليه اينكشورانجامندادهايم.

پوتين گفت: تصور اينكه هر كشوري از جمله روس//يه بتواند بهطور جدي بر رون//د انتخابات آمري//كا و نتايج آن تاثير بگذارد، دشوار است. وي همچنين اظهار ك//رد: هكرهاي حملهكنن//ده به آمريكا هيچگاه يافت نش//دند و عليه روسيه نيز هيچشواهديارائهنشدهاست.

رييسجمهور روسيه تصريح كرد كه ادعاي حمله هكري روسيه به انتخابات آمري//كا از مدتها پيش به اب//زار مبارزه سياس//ي و ضرب//ه زدن به مش//روعيت رييسجمهورياينكشور)دونالدترامپ( تبديلشدهاست.

پوتيندربخشديگريازاينگفتوگو نيز گفت كه آمريكا هميشه در انتخابات روسيه دخالت كرده و اين مداخله به ويژه درانتخاباترياستجمهوريسال2102 مشهود و آش//كار بود. وي افزود: دخالت آمري//كادرانتخاباتس//الهاي0002 و 2012 روسيه هم به چشم ميخورد اما درانتخاباترياستجمهوريسال2102 گستردهبودوواشنگتنبراياعمالمداخله ازكاركنانديپلماتيكاستفادهكرد.

رييسجمه//وري روس//يه گف//ت: اين موض//وع را در ديدار با ب//اراك اوباما رييسجمهوري و جان كري وزير خارجه وقت آمريكا نيز مطرح كردم. پوتين ادامه داد: ديپلماته//اي آمريكايي در اقدامات مداخلهجويانهدرانتخاباتروسيهازجمله تظاهرات مخالفان دولت، شركت و به آنان كمكماليميكردند.

رييسجمهور روسيه تاكيد كرد كه كاركنانبخشهايديپلماتيكبايدكارهاي ديگري انجام دهند و وظيفه آنها برقراري و بناي روابط بيندولتي است. پوتين در پاياننيزسازمانهايغيردولتيآمريكايي را به دخالت در امور كشورهاي مختلف از جملهدرپهنهجمهوريهايسابقشوروي و كشورهاي شرق اروپا متهم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.