ظهورليبراليسماقتصادي

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمه رحيمي- پيروزي انتخاباتي، رييسجمهور فرانسه را به يك نيروي قدرتمند بدل خواهد كرد اما او باز هم بايد با يك چالش در خيابانها روبهرو شود.

فلورنس لهريسي يك پرستار است اما روز دوشنبه احتماالً شغل جديد خود بهعنوان نماينده كالوادوس در پارلمان را آغاز ميكند. ژان ماري فوت، يك آتشنشان نيز حوزه انتخابي در دوس//ور در غرب فرانسه به او خواهد پيوست. هر دوي آنها تازهكارهاي سياسي هستند كه به جنبش جمهوري بهپيش، جنبش حامي امانوئل ماكرون تعلق دارند. ماكرون ماه گذشته در انتخابات پيروز شد و كنترل كاخ اليزه را به دست گرفت.

در سراس//ر فرانس//ه مردم عليه طبقه سياسي كه آنها را نااميد كرده بود، به پا خاس//تند. نخستين دور انتخابات مجلس يازدهم ژوئن برگزار شد و حزب جمهوري بهپيش كه 14 ماه پيش توس//ط ماكرون تاس//يس شد، دستكم 400 كرس//ي از 577 كرس//ي پارلمان را از آن خود كرد. سوسياليستها 90 درصد نمايندگان خود را از دست دادند و اين تعداد شامل رهبر آنها نيز ميشود كه حتي به مرحله بعدي انتخابات نيز راه نيافت. جمهوريخواهان كرسيهاي بيشتري خواهند داشت اما انتظارشان اين بود كه در اين انتخابات پيروز شوند.

ماكرون پاس//خي تازه براي نارضايت//ي عمومي دارد كه سراسر دموكراس//يهاي غربي را در بر گرفته است. او وعده يك سياس//ت جديد را داده كه ش//كاف ميان چپ و راست را پر ميكند. او ميخواهد پويايي و خوداتكايي را به فرانسه و با كمك آلمان به اتحاديه اروپا باز گرداند. ضمن اينكه و از سوي سياستمداران خارج از مرزها زير نظر گرفته شده است. ماكرون براي موفقيت در انقالبش نيازمند ايدههاي خوب و توانايي اجراي آنهاست. يكشورشيازنوعديگر ماكرون مرد درست در زمان درست است. رايدهندگان خس//ته از سياس//ت مبتذل و كهنه فرانس//ه يك بيگانه را ميخواس//تند. باوجودآنكه او از همين دستگاه است، هرگز يك مرد حزبي نبوده است. ماكرون جنبش جمهوري بهپيش را طراحي كرد تا يك ش//كاف با گذشته ايجاد كند. نيمي از نامزدهاي اين حزب در عالم سياست جديد و نيمي از آنها زن هستند. اين جنبش عليه فساد كمپين ايجاد كرده و ميانگين سني تازهكارهاي آن 43 سال است.

با وجود آنكه اكثر پوپوليستها به راست يا چپ متمايل هس//تند، انقالب ماكرون به س//مت مركز متمايل است. او سياس//تها را بدون تعصب برميگزيند؛ از راستيها، تمايل به آزادس//ازي بازار و تجارت براي ايجاد مش//اغل و ثروت و از چپيها، اعتقاد به حاكميت دولت براي مديريت و حفاظت. ماك//رون طرفدار تجارت و مهاجرت آزاد اس//ت. در اصطالح فرانس//وي او يك ليبرال اقتصادي است. مهمتر اينكه او يك فرد خوشبين اس//ت. فرانسه دهههاست از اين باور عبوسانه كه سياست شامل كشمكشها ميشود اما هيچ راهحل واقعي وجود ندارد، رنج برده. اين باور باعث كارشكني در اصالحات ميشود: چرا بايد آنچه امروز داريد را فداي چيزي بدتر در آينده كنيد؟ در ديگر نقاط اروپا، دموكراسي اغلب يك معامله سياه است كه طي آن از رايدهندگان خواسته ميشود بر وعدههاي توخالي سياستمداران صحه بگذارند و در عوض كاهش مزايا و خدمات عمومي بنجل را دريافت كنند.

ماكرون تا حدودي توانسته مردم فرانسه را متقاعد كند كه پيشرفت ممكن است. او با جان دادن دوباره به ميهنپرستي، در مقابل اين شماتت پوپوليستي كه بازار آزاد امتياز انحصاري به بانكداران و طرفداران جهاني ش//دن است، ايستاده است. او در مقابل هشدارها نسبت به مهاجرت و رقابت خارجي با قاطعيت اظهار ميكند كه هر دوي اينها باعث تقويت فرانسه خواهد شد نه تضعيف آن.

با وجود تمامي اين حرفها، مقاومت به خيابانها خواهد كش//يد. همين حاال احزاب سنتي هش//دار ميدهد كه اين انتخابات باعث ش//ده ماكرون به شكل خطرناكي قدرتمند شود و مشاركت كمتر از 50 درصد او را از فرمان محروم كرده است. اتحادهاي دست چپي تهديد ميكنند كه با اصالحات بازار كارگري او ميجنگند.

بايد با آنها روبهرو شد. رييسجمهور فرانسه قدرتمند است اما در سالهاي اخير مشكل ضعف در اليزه بوده نه تسلط بر آن. مشاركت پايين بود اما سالهاست كه روندي نزولي دارد و خيلي هم از آمريكا يا كانادا كمتر نيس//ت. اتحاديهها تنها نمايندههشتدرصدكارگرانيهستندكهاعضايشانمحسوب ميشوند. اين همان چيزي است كه افرادي مانند لهريسي و فوت براي زدودنش انتخاب شدهاند.

خطربسياراست.شاخصترينآنهاانقالبياستكهماكرون به دست آورده و چشم اميد فرانسه، اروپا و ميانهروها در سراسر جهان به او است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.