مايك پنس در پرونده ترامپ-روسيه وكيل گرفت

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

پ//س از دونالد ترامپ، مع//اون او مايك پنس نيز براي رويارويي با تحقيقات مربوط به تماسهاي احتمالي ستاد انتخاباتي ترامپ با روسيه، يك وكيل خصوصي استخدام كرد. اين وكيل به او در تحقيقات مشاوره خواهد داد.

مايك پنس معاون دونالد ترامپ هم در دايره تحقيقات درباره ارتباط احتمالي س//تاد انتخاباتي ترامپ با روس//يه قرار گرفته است. اكنون پنس نيز همانند خود ترامپ يك وكيل خصوصي استخدام كرده است. سخنگوي مايك پنس شامگاه پنجشنبه گذشته به رسانهها گفت، وكيل ريچارد كالن، در مورد پاس//خگويي به پرسشهاي دادستان ويژه، به معاون رييسجمهور مشاوره حقوقي خواهد داد. هزينه اين كار از بودجه عمومي پرداخت نخواهد شد.

ريچ//ارد كالن تجربه زي//ادي در مواجهه با پروندههاي مرب//وط به رس//واييهاي سياس//ي دارد. او از جمله يكي از وكالي حقوق//ي در پرونده واترگي//ت در دهه 1970 و پرونده ايران-كنترا در دهه 1980 بود. س//خنگوي مايك پنس گفت تحقيقات دادستان ويژه، فعاليت سياسي معاون رييسجمهور آمريكا را تحت تاثير قرار نخواهد داد. به گفته او معاون رييسجمهور بر انجام وظايف خود متمركز است و در حال پيشبرد برنامههاي رييسجمهور و منتظر به نتيجه رسيدن سريع اين تحقيقات است. پرسشاصليدربرابردادستانويژهتحقيق رابرت مولر، دادس//تان ويژه هماكنون در حال تحقيق درباره كارشكني احتمالي دونالد ترامپ در مسير تحقيقات پليس فدرال در پرونده ارتباط احتمالي س//تاد انتخاباتي ترامپ با روس//يه اس//ت. مولر را وزارت دادگستري آمريكا پس از آن تعيين كرد كه دونالد ترامپ جيمز كومي، رييس افبيآي را اخراج كرد.

جيم//ز كومي پ//س از اخراج فاش س//اخت كه دونالد ترامپ در ي//ك ديدار خصوصي او را ترغيب كرده بود كه به تحقيقات درباره تماسهاي مايكل فلين، مشاور امنيت ملي س//ابق ترامپ با روسيه پايان دهد. پرسش اصلي در برابر رابرت مولر، دادستان ويژه اين است كه آيا در جريان انتخابات رياستجمهوري 2016 آمريكا ميان روسيه و تيم انتخاباتي ترامپ تباني غيرقانوني وجود داشته يا نه.

رسانههاي آمريكا ميگويند تحقيقات در اينباره تا آنجا گسترش يافته كه خود دونالد ترامپ نيز در معرض اتهام، تالش براي جلوگيري از اجراي عدالت قرار گرفته اس//ت. دونال//د ترامپ پس از متهم ش//دن، براي خود يك وكيل خصوصي اس//تخدام كرد تا او را در تحقيقات ياري دهد. پنجشنبه گذش//ته واشنگتنپست نوشت، سه مدير ارشد سازمانهاي اطالعاتي آمريكا پذيرفتهاند كه به پرسشهاي رابرت مولر، دادستان ويژه پاسخ دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.