اتحاد عميق واشنگتن- دوحه

Jahan e-Sanat - - News -

وزراي دفاع آمريكا و قطر قراردادي براي فروش 12 ميليارد دالر جنگنده F15 امضا و همچنين يك مانور دريايي مشترك را آغاز كردند.

وزارت دف//اع آمريكا اعالم كرده اس//ت كه اين ق//رارداد به قطر توانايي فوقالعاده پيشرفتهاي ميدهد و همكاري امنيتي و هماهنگي ميان آمريكا و قطر را باال ميبرد. به گزارش بلومبرگ با اين قرارداد احتماال 36 جنگنده به قطر واگذار خواهد ش//د. امضاي توافق فروش جنگندههاي آمريكايي در حالي انجام شد كه عربستان و چند كشور با حمايت دونالد ترامپ، قطر را به اتهام حمايت از تروريسم به شكلي بيسابقه تحت فشار گذاشتهاند.

به گفته مقامهاي رس//مي در دوحه، قرارداد 12 ميليارد دالري اخير با آمريكا براي خريد جنگندههاي F15 نشاندهنده حمايت قوي اياالت متحده از حكومت قطر است. پيش از اين رييسجمهور اياالت متحده از قطر بهخاطر حمايت از تروريسم در سطوح باال انتقاد كرده بود.

اين قرارداد چندي پس از آن امضا ش//ده كه ش//ماري ديگر از متحدان كليدي اياالت متحده در غرب آسيا، در صدر آنها عربستان، كليه روابط خود را با دوحه قطر و تمام مس//يرهاي انتقالي به آن كش//ور را مسدود كردهاند. اين كشورها، قطر را به حمايت از تروريسم يا دخالت در امور داخلي ديگر كش//ورها متهم كردهاند. يكي ديگر از داليل قطع روابط، انتش//ار گزارشها در مورد تمايل قطر به نزديكي با ايران عنوان ش//ده است. دوحه اتهامهاي مربوط به حمايت از تروريسم يا دخالت در امور ديگر كشورها را رد كرده و در عين حال ميگويد هدف تنبيه جمعي كشورهاي عربي به منظور ديكته كردن اراده خود به قطر قرار گرفته است.

پس از امضاي قرارداد نظامي تازه با آمريكا، كشوري كه هزاران سرباز در قطر دارد و بخش//ي از عمليات منطقهاي خود را از پايگاههايي در اين كش//ور انجام ميدهد، يك مقام قطري گفت اين قرارداد بهروشني نشان ميدهد نهادهاي اياالت متحده با ما هستند و البته ما هيچ شكي در اين موضوع نداشتيم. اين مقام دولت قطر نيروهاي نظامي دو كش//ور را برادران يكديگر توصيف كرده و گفته است حمايت آمريكا از قطر، ريشههاي عميقي دارد و با تغييرات سياسي، عوض نميشود.

در واشنگتن هم سخنگوي وزارت خارجه اياالت متحده گفته است اين كشور به همكاري با قطر و ديگر كشورهاي منطقه ادامه ميدهد و آمادهسازي قرارداد فروش هواپيماها هم به سالهاي پيش بازميگردد: اين يك نمونه قابل رويت از حمايت ما از روابط دفاعي و تعهدات آمريكا به متحدان خود است.

خبرگزاري دولتي تركيه نيز به نقل از وزير خارجه آن كش//ور كه در حال رايزني با مقامهاي كويتي براي پايان دادن به انزواي قطر است، ميگويد آنكارا از قرارداد حمايت كرده است. مولود چاوشاوغلو گفته است همانند عربستان و امارات و مصر، اين حق طبيعي قطر است كه براي دفاع از خود هواپيما بخرد. پيش از اين دونالد ترامپ، قطر را متهم كرده بود كه به طور سنتي و در سطوح باال حامي تروريسم بوده است و از اين كشور خواست سريعا به حمايت خود از گروههاي تروريستي پايان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.