مخالفتآلمانواتريشباتحريمهايجديد ضدروسيآمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- برلين و وين در يك بيانيه مشترك اعتراضي اعالم كردند، تحريمهاي ضدروس//ي و جديد تاييد ش//ده از سوي سناي آمريكا قوانين بينالملليرانقضكرده،بركمپانيهاياروپايياثرميگذاردوهدفاصلياش براي نفع بردن بخش گاز و نفت آمريكاست. تحريمهاي جديد ضدروسي از سويآمريكاپنجشنبهگذشتهوبا89 رايموافقدرمقابلدورايمخالف تصويب شد اما هنوز براي تاييد نهايي نياز به راي مجلس نمايندگان آمريكا دارد و بايد براي قانوني شدن به امضاي دونالد ترامپ برسد. وزراي خارجه آلمانواتريشدربيانيهايمشتركاعالمكردندكهتحريمهايكابزارسياسي هستند و نبايد آنها را به منافع اقتصادي مرتبط كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.