مقابلهباتحركاتآمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييس كميته امور دفاعي و امنيتي شوراي فدراسيون روسيه اعالم كرد با توجه به حضور زيردرياييهاي آمريكا در منطقه قطب شمال، روسيه سامانههاي جديدي براي رديابي و نظارت اهداف در اين منطقه مستقر خواهد كرد. ويكتور آزاراوف گفت: سيستم رديابي سريع هماكنون در منطقه قطب شمال ايجاد شده است اما نيازمند استقرار سامانهها و تجهيزات تكميلي هستيم. وي با اشاره به حضور زيردرياييهاي آمريكايي در منطقه شمالگان روسيه خاطرنشان كرد: قصد داريم يك رادار نظامي ديگر و همچنين تعدادي س//امانه جديد دفاعي را براي نظارت زميني، هوايي و فضايي در اين منطقه مستقر كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.