كنترل ارتش سوريه بر ميدان نفتي ارك

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- ارتش سوريه اعالم كرد كه ميدان نفتي ارك در مركز سوريه را در چارچوب عمليات نظامي خود جهت بيرون راندن داعش از منطقه باديه تحت كنترل خود درآورده است. يك فرمانده ميداني از يگانهاي ارتش سوريه كه در محور تدمر- ارك ميجنگد، در مصاحبه با سانا گفت: كنترل بر ارك پس از عمليات نظامي س//نجيده و برنامهريزي شدهاي صورت گرفت كه ارتش سوريه و نيروهاي همپيمان در جريان آن از تمامي تاكتيكهاي نظامي استفاده كردند. اين منبع با بيان اينكه اين عمليات از سه محور صورت گرفت، گفت: اهميت استراتژيك منطقه ارك در اين نهفته است كه نقش مهمي در اقتصاد كشور دارد و با كنترل بر اين ميدان، مساحتهاي جغرافيايي امن در باديه افزايش پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.