تركيهسفيرآمريكارااحضاركرد

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- س//فير واش//نگتن در آنكارا در پي صدور دستور بازداشت محافظ//ان اردوغان توس//ط مقامات آمريكايي، از س//وي دولت تركيه احضار شد.

وزارت امور خارجه تركيه با انتشار بيانيهاي از احضار جان باس، سفير واشنگتن در آنكارا خبر داد. در اين بيانيه آمده است: تركيه در پي اطالع از صدور دستور بازداشت برخي شهروندان ترك و محافظان رييسجمهور كشورمان چنين اقدامي به عمل آورده است. دستگاه ديپلماسي تركيه اعالم كرد، به سفير آمريكا اطالع داده شده كه چنين حركتي از سوي مقامهاي آمريكايي نادرست و فاقد مباني حقوقي الزم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.