اسلواكيمهاجرمسلماننميپذيرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-نخستوزيراسلواكيبارديگرباپذيرشمهاجرانمسلمانبهاين كشور مخالفت كرد. روبرت فيتسو با رد امضاي موافقتنامه محرمانه درباره مهاجران با اتحاديه اروپا گفت: اسلواكي قصد ندارد پناهجويان كشورهاي اسالمي را بپذيرد، زيرا فرهنگ آنها با ساكنان كشور فرق دارد. وي تاكيد كرد، اسلواكي درخصوص تقسيم اجباري مهاجران غيرقانوني در خاك آن كشور به دادگاه اروپايي در لوكزامبورگ شكايت كرده و خواستار لغو تصميم كميس//يون اروپايي در پذيرش پناهجويان طبق سهميه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.