5

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

اولويت معاونت حقوقي س//ازمان بورس در سالجاري، پيشگيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه از طريق استفاده از مشاركت فعاالن بازار است. در همين راستا اداره پيشگيري و ارتقاي سالمت بازار سرمايه تشكيل شده است. جعفر جمالي، معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با سنا ضمن بيان مطلب فوق، گفت: هدف اصلي مقام ناظر و فعاالن، ايجاد بازاري كارآمد است. بنابراين بايد موانع فعاليت و كسبوكارها رفع و گردش امور تسهيل شود. به طور مثال در حال حاضر پراكندگي و انباشتگي مقررات ايجاد مشكل ميكند در نتيجه الزم اس//ت مقررات دستوپاگير و مبهم شناسايي و در جهت رفع موانع، نشاط بازار و فعاليتهاي اقتصادي اصالح شوند. به گفته معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار برخي محدوديتها مانند منع خريد و فروش اوراق بهادار توسط كاركنان نهادهاي مالي، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهاي سرمايه، مساله پيشبيني سود، موضوع شناسايي و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه كشورهاي ديگر از جمله مواردي هس//تند كه بايد مورد بازنگري قرار گيرند تا امنيت سرمايهگذاري و سهولت كسبوكار تامين شود و همچنين نظر برنامهريزان كشور در سازي اقتصاد مقاومتي و تسهيل تامين مالي بنگاههاي توليدي تامين و در پي آن اشتغال، عملياتي شود. جعفر جمالي با بيان اينكه اين مهم تنها با اعتماد به فعاالن و احترام به حريم خصوصي آنان دست يافتني است، اضافه كرد: در همين راستا بايد گفت، با دستگاههاي مختلف جلساتي تنظيم شده و در اين جلسات از نهادهاي مالي، كارگزاران، ناشران و اشخاص صاحبنظر دعوت خواهد شد تا با همكاري جمعي، اين هدف حاصل شود. وي با اشاره به اينكه در سالجاري، در مورد پروندههاي انضباطي و تفكيك بين موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گس//تردهاي پيشبيني شده است، عنوان كرد: انتظار همه كساني كه در بازار فعاليت ميكنند اين است كه در صورت احراز سوءنيت در انجام تخلفات، برخوردهاي قاطع، سريع و ب//دون مالحظه باش//د اما در م//وارد متعددي كه عوامل خارج از اراده مديران يا اس//باب و علل عام تاثيرگذارند، يا تخلف از مقررات ناش//ي از صرف يك اشتباه ساده است با نگاه به سابقه عملكردي مديران در رسيدگيهاي انضباطي و اقدامات قانوني سازمان لحاظ خواهد شد. معاون حقوقي س//ازمان بورس در پايان با تاكيد بر اينكه سازمان هيچگاه و ب//ه هيچوجه درخواس//تي عام و كلي مبن//ي بر كنترل حس//ابها و مكالمات فعاالن بازار سرمايه نداشته و اصوال در نظم كنوني حقوق ايران چنين درخواستي اگر به طور كلي و عام انجام شود، برخالف حقوق شهروندي و احترام به حريم خصوصي افراد است، گفت: تمركز معاونت حقوقي س//ازمان بر پيشگيري و ارتقاي سالمت، سمتگيري براي تامين امنيت سرمايهگذاري و ايجاد بازار منصفانه، شفاف و كارآمد است.

چن//د هفته از برگ//زاري انتخابات رياس//تجمهوري ميگذرد اما حاشيهپردازيها ظاهرا تمامشدني نيست. در يك اتفاق تازه رييس سازمان خصوصيسازي در واكنش به اظهارات منتشر ش//ده مبني بر حمايت مالي خريدار ماشينسازي از س//تاد انتخابات روحاني گفت: به جرات ميگويم كه خريدار ماشينسازي هيچ كمك مالي به ستاد روحاني نكرده اس//ت. به گزارش تسنيم، در پي اظهارات منتشر شده به نقل از يكي از نمايندگان فعلي مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با رسانهها، رييس سازمان خصوصيسازي در واكنش به اين اظهارات مبني بر حمايت مالي خريدار ماشينس//ازي از ستاد انتخابات روحاني گفت: به جرات ميگويم كه خريدار ماشينسازي هيچ كمك مالي به ستاد آقاي روحاني نكرده اس//ت. پوري حسيني با بيان اينكه شركت فوالد مباركه تاكنون درخواس//ت خريد ماشينس//ازي را نداده است، تصريح كرد: نمايندگان محترم تبريز خواس//تار واگذاري اين ش//ركت در قالب رد ديون دولت به شستا بودند ولي شس//تا براي خريد ماشينس//ازي حاضر نبوده و نيست كه پولي بپردازد. وي اضافه كرد: هر ش//ركت ديگري كه حاضر باشد هفتصد ميليارد تومان با مهلت پرداخت بهتر از خريدار فعلي اين شركت يا مبلغي بيش از 700 ميليارد تومان با همان شرايط خريدار فعلي بپردازد، همين امروز اعالم كند تا فروش ماشينسازي به آن مجموعه صورت پذيرد. رييس سازمان خصوصيسازي تصريح كرد: بر اين اس//اس اظهارات نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس ش//وراي اسالمي تعجببرانگيز است و اميدواريم اين خبر منتس//ب به نماينده محترم تبريز تكذيب شود چ//ون اين همه اعالم خالف واقع از يك نماينده محترم مجلس بعيد اس//ت. وي ادامه داد: ماشينسازي بيش از شش بار در دولت يازدهم به مزايده گذاشته شده بود كه خريداري نداشته و در سال 94 در اجراي بند »ف« تبصره «3» قانون بودجه همان س//ال به صندوق بازنشس//تگان فوالد واگذار ش//ده و دولتي نيس//ت و هماكنون از طرف اي//ن صندوق به قيمتي باالت//ر از قيمت پايه مزايدههاي برگزار ش//ده و با شرايطي سختتر از مزايدههاي گذشته به خريداران جديد در حال انتقال اس//ت. پوريحسيني همچنين درخصوص درخواس//ت نماين//دگان تبريز در مجل//س از رياس//تجمهوري نيز كه جلس//هاي در 22 خ//رداد ماه با حضور وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و تني چند از نمايندگان تشكيل شد گفت: در اين جلسه واگذاري سهام اين شركت به شستا مغاير با مفاد صريح قوانين مصوب مجلس يادآور شد و نمايندگان حاضر نيز بر ضرورت حفظ اشتغال و امنيت شغلي كارگران شركت تاكيد كردند و اين خواسته در قرارداد منعقده به صورت كامال شفاف درج شده است.

در روزهاي ابتدايي كاري بورس تهران در هفته گذشته قيمت سهام تعداد زيادي از شركتها روند كاهشي را تجربه كرد اما در دو روز پاياني با رشد قيمت سهام خودروييها وضعيت بازار مقداري تلطيف شد و دماسنج بازار نيز از روند نزولي باز ايستاد. به گزارش ايسنا، شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 17 خردادماه در تراز 79 هزار و 758 واحدي قرار داش//ت اما با گذش//ت پنج روز كاري از دادوستدهاي تاالر شيشهاي در تراز 79 هزار و 465 واحدي ايستاد و در نتيجه با افت 293 واحدي مواجه ش//د. شاخص بازار شناور كه در زمان يادشده در تراز 86 هزار و 801 واحدي قرار داشت پس از گذشت يك هفته 184 واحد افت كرد و به رقم 86 هزار و 16 واحدي رسيد. عالوه بر اين شاخص بازار اول نيز با افت 201 واحدي مواجه شد و از تراز 55 هزار و 65 واحدي به رقم 54 هزار و 867 واحدي رس//يد. ش//اخص بازار دوم نيز با افت 665 واحد وارد كانال 177 هزار و 716 واحدي ش//د. ارزش معامالت بورس تهران يكشنبه هفته گذشته به رقم 182 ميليارد و 115 ميليون و 500 هزار تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 454 ميليون و 269 هزارسهمواوراقماليقابلمعاملهطي63 هزارو51 نوبتدادوستد بود. يكشنبه گذشته در گروه فلزات اساسي نمادهايي همچون سهامي ذوبآهن اصفهان، نورد آلومينيوم، شركت آهن و فوالد ارفع بيش از سه درصد در قيمت پاياني افت كردند و نمادهايي همچون صنايع فوالد آلياژ يزد و مس شهيد باهنر با افت بيش از چهار درصدي در قيمت سهامشان مواجه شدند. روند افت و خيزهاي سهام در اين گروه غالبا رو به كاهش بود. همچنين در نماد پااليش نفت بندرعباس كه ديگر نماد كاهنده شاخص بود 76 درصد از خريدها را حقوقيها انجام دادند و بيش از 88 درصد از فروشها مربوط به افراد حقيقي بود. به طور كلي در گروه فرآوردههاي نفتي كك و سوخت هستهاي شرايط قيمت سهام روند كاهشي را تجربه كرد. ارزش معامالت بورس تهران در سومين روز معامالتي به رقم 76 ميليارد و 404 ميليون تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 353 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 30 هزار و 880 نوبت دادوستد بود. دوشنبه گذشته در گروه فرآوردههاي نفتي نيز روند نزولي در قيمت پاياني را شاهد بوديم به طوري كه پااليش نفت بندرعباس كه جزو نمادهاي شاخصساز آن روز بود بيش از چهار درصد افت در قيمت پاياني تجربه كرد. همچنين پااليش نفت تهران و پااليش نفت اصفهان و پااليش نفت الوان شرايط كاهشي در قيمت سهامشان را تجربه كردند. عالوه بر اين در گروه محصوالت شيميايي جز اندك نمادهايي كه رشد كوچكي داشتند، مابقي نمادها با روند نزولي در قيمت سهمشان مواجه شدند. عالوه بر اين در گروه خودرو نيز كاهش محدودي در قيمت سهمها را شاهد بوديم به طوري كه پارسخودرو، گروه بهمن، قطعات اتومبيل ايران، چرخشگر و مهركام پارس بيش از دو درصد افت قيمت را نشان دادند. در عين حال تعداد زيادي از نمادهاي قندي نيز روند كاهشي در قيمت پاياني را همگام با جذب كلي بازار در پيش گرفتهاند. در چهارمين روز معامالتي هفته قبل ارزش معامالت بورس تهران به عدد202 ميليارد 108و ميليونتومانرسيدكهاينرقمناشيازدستبهدستشدن455 ميليون و 541 هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 34 هزار و 254 نوبت دادوستد بود. در آن روز اكثريت نمادهاي خودرو روند رو به رشد در قيمت پاياني را تجربه كردند به طوري كه توليد محور خودرو، چرخشگر، آهنگري تراكتورسازي ايران و كمكفنر ايندامين بيش از چهار درصد رشد در قيمت پاياني داشتند. تعدادي از نمادهاي اين گروه نيز با صف خريد همراه ش//د. در گروه قند و شكر اكثريت نمادها افت در قيمت پاياني را تجربه كردند و معدود تكسهمهايي با اندكي رشد در قيمت پاياني مواجه شدند. در اين گروه پنج ميليون و 648 هزار سهم به ارزش بيش از يك ميليارد و 600 ميليون تومان در 823 نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. همچنين چهارشنبه گذشته ارزش معامالت بورس تهران به رقم 131 ميليارد و 417 ميليون تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن108 ميليونو198 هزارسهمواوراقماليقابلمعاملهطي83 هزار و 176 نوبت دادوستد بود. خودروييها در آن روز براي دومين روز پياپي در هفته روند افزايشي در قيمت سهامشان را در پيش گرفتند به طوري كه در نمادهاي پارسخودرو و ايرانخودروديزل شاهد صف خريد بوديم. در آن روز نماد پارسخودرو 79 درصد از عرضهها مربوط به حقيقيها و حدود 96 درصد از خريدها نيز مربوط به حقيقيها بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.