انتقاد از كارمزد كارگزاريها

Jahan e-Sanat - - News -

در حاليكه در بازار سرمايه ايران ركود بر معامالت اوراق بهادار حاكم است بسياري از فعاالن بازار و معاملهگران خرد معتقدند كه سود اصلي دادوستدهاي سهام، عايد كارگزاريها ميش//ود، آنها ميگويند كه كارمزد كارگزاريها در خريد و ف//روش ميتوان//د حتي تا نصف كاهش ياب//د. به گزارش ايسنا، در معامالت اوراق بهادار از جمله دادوستدهاي سهام كارگزاريها، سازمان بورس، شركت مديريت فناوري بورس، ش//ركت س//پردهگذاري مركزي و بورسها، كارمزدي را از خريداران و فروشندگان اوراق بهادار اخذ ميكنند و بابت اين حق كميسيونها خدمات خاص خود را به افراد ارائه ميدهند. زماني كه شخصي ميخواهد توسط يك كارگزاري سفارش خري//دي را ثبت كند، بابت هر خري//د 0/4 درصد از مبلغ كل معامل//ه بهكارگزاري مربوطه به عنوان كارمزد پرداخت ميكند همچنين در هنگام فروش نيز معادل 0/4 درصد از كل مبلغ معامله بابت كارمزد به شركت كارگزاري پرداخت ميش//ود. عالوه بر اين شركتهاي مديريت فناوري بورس تهران، سپردهگذاري مركزي، سازمان بورس به عنوان ناظر و بورسها نيز بابت اين دادوستدها كارمزدهايي را از خريداران و فروش//ندگان اوراق بهادار دريافت ميكنند كه جمع اين كارمزده//ا در زمان فروش حدودا 0/15 درصد از مبلغ كل معامله و در هنگام خريد 0/1 درصد مبلغ كل فروش است. همچنين اداره ماليات در زمان خريد اوراق بهادار 0/5 درصد از مبلغ معامله را بهعنوان ماليات اخذ ميكند. در نتيجه در مجموع بازيگران بازار س//رمايه ايران در زمان فروش 1/05 درصد از مبلغ كل معامله و در زمان خريد خود 0/5 درصد از ارزش كل معامله را صرف كارمزدها و ماليات ميكنند. به عنوان مثال اگر شخصي يك ميليون تومان سهام خريداري كند از اين مبلغ پنج هزار تومان بابت كارمزدها كسر و در نهايت 995 هزار تومان س//هام براي او خريداري ميش//ود. همچنين اگر اين شخص بخواهد يك ميليون تومان از سهام قبلي خود را به فروش برس//اند بايد 10 هزار و 500 تومان را بابت كارمزد و ماليات پرداخت كند. بس//ياري از فعاالن بازار سرمايه معتقدند با توجه به كيفيت و كميت خدماتي كه كارگزاريها به مشتريهايشان ارائه ميدهند اين مبالغ كارمزد در خريد و فروش براي آنها زياد اس//ت و مخصوصا در ش//رايط ركودي بازار سرمايه اين موضوع باعث ميشود اين كارگزاريها به عنوان واسطه معامالت سود اصلي را از آن خود كنند. حتي بعضي از فعاالن بازار سرمايه معتقدند كارمزدهاي كارگزاريها بايد به نصف مبلغ فعلي تنزل يابد تا ش//رايط خريد و فروش در بازار سرمايه براي عامه مردم جذابتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.