عبور بازدهي آيفكس از 3 درصد

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه بورس- س//ومين هفت//ه كاري فراب//ورس در خردادماه با سبزپوشي و رشد نماگرهاي اصلي بازار شامل شاخص كل، حجم، ارزش و تعداد دفعات معامالت همراه شد ضمن آنكه گروه فلزات اساسي نيز باالترين ارزش معامالت را در ميان صنايع فرابورسي كسب كرد. در هفته معامالتي منتهي به 26 خردادماه سه هزار و 630 ميليون ورقه در 134 هزار دفعه دادوستد شد كه ارزش آن شش هزار و 777ميليارد ريال بود. به اين ترتيب حجم معامالت در مقايسه با هفته پيشين با رشد 272 درصدي و تعداد دفعات معامالت و ارزش آن افزايش 34 و 46 درصدي را تجربه كردند. همچنين از ابتداي سال تاكنون بازدهي آيفكس به 3/1 درصد رسيده است. نگاهي به روزهاي معامالتي هفته گذش//ته نشان ميدهد روز چهارشنبه 24 خردادماه باالترين حجم و ارزش معامالتي روزانه به ميزان يكهزار و 686 ميليون ورقه به ارزش يكه//زار و 970 ميليارد ريال رقم خورده اس//ت. در اين روز معامله يكجاي 99/99 درصد از سهام كنترلي شركت توسعه صنايع معدني اميد در بازار س//وم فرابورس ب//ه ارزش يكهزار و 411 ميليارد ريال قطعي//ت يافت. در ميان بازارهاي فراب//ورس نيز بازارهاي اول، پايه و ابزارهاي نوين مالي با افزايش حجم معامالت تا س//قف حداكثر 259 درصد روبهرو شدند، رشد ارزش معامالت را نيز بازارهاي اول، دوم و پايه تا سطح حداكثر 220 درصد كسب كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.