تحول در بازار سرمايه با يك صنعت جذاب

Jahan e-Sanat - - News - حاشيه

فن//اوري اطالع//ات در بازار س//رمايه وارد يك چرخه جدي//د از حيات ش//ده اس//ت. فضاي به وج//ود آمده در شبكههاي اجتماعي، تبادالت اطالعات مبتني بر اينترنت و ارزش//گذاري استارتآپها بر تفكر سرمايهگذاران تاثير گذاشته و گرايشها به اين گروه افزايش چشمگيري داشته است. محمودرضا خواجهنصيري، مديرعامل تامين سرمايه آرمان در گفتوگو با س//نا درخصوص تحليل سه صنعت قند و ش//كر، كاغذي و رايانه كه از ابتداي س//الجاري تا امروز بيشترين بازدهي را ثبت كردند، گفت: در سالجاري به دليل قدرت دادن به نقدينگي، س//رمايهها به س//مت صناي//ع كوچكتر حركت كردند. وي ب//ا تاكيد بر اينكه بازده//ي باالي اين صنايع لزوما به دليل ش//رايط بنيادي مناس//ب آنها نبوده است، اظهار داشت: در گروههاي قند و ش//كري و كاغ//ذي كه از قيمتهاي جهان//ي نيز تاثير ميگيرند، بررسي بازارهاي جهاني نشان ميدهد، نوسان خاصي در اين مدت رخ نداده است. وي با اشاره به بهبود گزارشدهي شركتهاي گروه قند و شكري ادامه داد: در اين گروه بازار ش//اهد بهتر شدن گزارشهاي پيشبيني س//ود بوده اس//ت كه اين بهبود عملك//رد در اقبال بازار بيتاثير نبوده اس//ت. به گفت//ه خواجهنصيري، زماني كه بازارهاي جهاني نوسان خاصي را تجربه نميكنند، افزايش س//ودآوري در صنايع مصرفي بهدليل رشد تقاضا در بازار داخل اس//ت كه در گروه قند و ش//كر اين اتفاق رخ داده است. مديرعامل تامين س//رمايه آرمان به افزايش تقاضا در بس//ياري از گروههاي مصرفي بازار اشاره كرد و گفت: عالوه بر قند و شكر در گروههاي غذايي، الستيكي و ساير صنايع مصرفي نيز شاهد رشد تقاضا بوديم. اين كارشناس بازار سرمايه در بررسي وضعيت صنايع بازار سرمايه گفت: جز صنايع قند و ش//كر و كاغ//ذي برخي صنايع كوچك ديگر نيز در اين مدت ش//اهد اقبال بازار بودند. نقدينگي ماجراجو در اين برهه زماني ترجيح داده اس//ت به سمت صنايع كوچك حركت كند. وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر برخي صنايع بزرگ بازار ش//رايط بنيادي مطلوبي دارن//د، افزود: با اين وج//ود مهمترين دليل اقبال بازار به صنايع كوچك عالوه بر وضعيت بنيادي خوب، ش//ناوري پايين و ك//م بودن عرضهكننده حقوقي اس//ت. به گفته مديرعامل تامين س//رمايه آرمان فضاي به وجود آمده در شبكههاي اجتماعي، تبادالت اطالعات مبتني بر اينترنت و ارزشگذاري استارتآپها بر تفكر سرمايهگذاران تاثير گذاشته و گرايشها به اين گروه افزايش چشمگيري داشته اس//ت. به گفته خواجهنصير در اكثر بازارهاي سهام دنيا، صنعت فناوري اطالعات سهم زيادي از بازار را در اختيار دارد و بازار س//رمايه كشور ما نيز در حال حركت به اين سمت است. وي ادامه داد: مسوالن بازار سرمايه ميتوانند با پذيرش و عرضه سهام شركتهاي اين گروه به اشتياق س//رمايهگذاران براي ورود به اين صنعت پاس//خ دهند و انگيزههاي جديدي براي سرمايهگذاري ايجاد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.