رشد بورسهاي آسيايي

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

وعدههاي بانك مركزي ژاپن مبني بر ادامه برنامه محرك مالي به منظور تقويت زيربناهاي اقتصادي در اين كشور، موجب رش//د شاخصها در بازار آسيا شد. به گزارش سنا، بازارهاي آسيايي در شروع ساعات معامالتي صبحگاهي با روند رو به رشد همراه شدند در حالي كه شاخصهاي ژاپن پيشرو در مسير رشد ديگر متغيرهاي آسيايي بودند. در اين بين، شاخصها در بازار چين و هنگكنگ به عنوان دومين و سومين شاخصهاي مثبت در بازارهاي آسيايي معرفي ش//دند. براساس اين گزارش، شاخص آسيا پاسفيك رشد 0/1 درصدي داشت در حالي كه شاخص تاپيكس افزايش 0/9 درص//دي را از آن خود كرد. بيش//ترين ميزان رش//د قيمت سهام در بازارهاي ژاپن مربوط به صنايع مخابراتي و شركتهاي فعال در اين زمينه بود. در حالي كه قيمت س//هام شركتهاي خدمات مالي نيز روند رو به رشد را از آن خود كرد؟ س//هام س//افت بانك در اين ميان توانست رش//د 3/1 درصدي قيمت را به ثبت برس//اند. در نشست بانك مركزي ژاپن در ساعات ابتدايي امروز، تمهيدات اين نهاد براي ادامه برنامه محرك اقتصادي در كش//ور موجب شد در تصميمي بازدهي اوراق قرضه 01ساله اين كشور با نرخ صفر درصد باقي بماند. اما در اين بين، سرمايهگذاران در انتظار نشس//ت خبري هاروهيكو ك//ورودا، مديرعامل بانك مركزي ژاپن هس//تند تا ابهامات پيش آمده در اين زمينه را برطرف كند. اين در حالي اس//ت كه در بازارهاي آسيايي شاخص تاپيكس رشد 0/6 درصدي داشت و نيكي با افزايش 0/7 درصدي روبهرو ش//د. شاخص اصلي بورس هنگكنگ رشد 0/4 درصدي داشت در حالي كه شاخص كاس//پي كرهجنوبي با تغييرات اندكي همراه شد. شاخص جاكارتا در بورس اندون//زي كاهش 0/2 درصدي را از آن خود كرد در حالي كه بورس سنگاپور با رشد 0/2 درصدي شاخص اصلي مواجه شد و بورس فيليپين نيز كاهش 0/7 درصدي را به ثبت رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.