تعلل وزارت صنعت دليل تاخير در اعالم قيمتهاي جديد خودروست

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- رييس ش//وراي رقابت با بيان اينكه دليل تاخير در اعالم قيمته//اي جديد دريافت با تاخير اطالعات خودروها از س//وي وزارت صنعت بوده است، گفت: هنوز ايرانخودرو قيمت پيشنهادي خود را براي محصول 2008 به شوراي رقابت اعالم نكرده است.

رضا شيوا با اشاره به اينكه شوراي رقابت تعللي در اعالم قيمتهاي جديد انواع خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمتگذاري نداشته است، اظهار داشت: دليل تاخير در اعالم قيمتها تاخير وزارت صنعت در ارايه اطالعات بوده است زيرا ساير بخشها اطالعات را خيلي قبلتر به شورا فرستاده بودند اما وزارت صنعت 2 روز پيش اين اطالعات را داده است.

وي افزود: ش//وراي رقابت مطابق اين اطالعات و بررس//يهاي ديگر قيمتهاي جديد را اعالم و حتي اگر خودروهايي شاخصهاي كيفي را ارتقا نداده باشند، جريمه خواهند شد.

رييس شوراي رقابت با اعالم اينكه اين شورا فقط متولي قيمت گذاري خودروهاي مشمول دستورالعمل بوده و قيمت ساير خودروها ورود پيدا نميكند، تصريح كرد: متولي نظارت بر قيمت ساير خودروها هم با وزارت صنعت است و اين مرجع بايد رصد بازار را انجام داده و مانع نوسانات قيمت شود. وي اضافه كرد: شورا به محض دريافت اطالعات قيمتهاي جديد خودروهارااعالمخواهدكرد. شيوابااعالماينكهاطالعاتخودروي8002 به شوراي رقابت ارسال شده است، اظهار داشت: در حال حاضر اين خودرو رقباي ديگري مانند كپچر، داستر، نيسان، دياس ...و دارد كه مانع انحصار بازارميشود. وياضافهكرد:البتهبايدتاكيدكنمهنوزايرانخودروقيمت پيش//نهادي خود را براي محصول 2008 به شوراي رقابت اعالم نكرده است. به گزارش تسنيم، اخيرا صالحينيا معاون صنايع وزارت صنعت با اشاره به اينكه شوراي رقابت طبق وظيفه قانونياش مسوول تعيين قيمت خودروس//ت، گفته است: بر اين اساس كنار كشيدن اين شورا از تعيين قيمت خودرو بيمعناست. شوراي اقتصاد فهرستي از كاالهاي انحصاري را به تصويب رسانده است و خودرو هم در اين فهرست قرار دارد. بنا بر حكم قانون شوراي رقابت بايد در مورد قيمت جديد خودرو نظر بدهد، مگر اينكه بنا بر درخواست وزارت صنعت يا توليدكنندگان خودرو از فهرست كاالهاي انحصاري خارج شود. تاخير پيشآمده را نميتوان مقدمهاي براي عدم دخالت اين ش//ورا در قيمتگذاري در نظر گرفت. ديدگاه شخصي من اين اس//ت كه شورا مشغول بررسي اسناد و مدارك است و هنوز به جمعبندي نرسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.