جزيياتسرمايهگذاريدربخشصنعتومعدن

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-جزيياتسرمايهگذاريدربخشصنعتومعدنطيسالهاياخير از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شد.

براساساطالعاتاعالمشدهدرخصوصسرمايهگذاريهايخارجيمصوب دربخشصنعتومعدن،درسال5931 بيشترينودرسال3931 كمترين حجمسرمايهگذاريخارجيدركشورمدنظرقرارگرفتهاست.براساساطالعاتي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار ايسنا قرار گرفته، ميزان سرمايهگذاري خارجي مصوب در بخش صنعت و معدن طي سالهاي0931 تا 1395 اعالم شده است كه به ترتيب حجم سرمايهگذاري خارجي مصوب در س//ال 1390 معادل 1597 ميليون دالر، در س//ال 1391 معادل 2260 ميليون دالر، در س//ال 1392 معادل 1102 ميليون دالر، در س//ال 1393 معادل 715 ميليون دالر، در سال 1394 معادل 2858 ميليون دالر و طي 10 ماهه سال 1395 معادل 4977 ميليون دالر بوده است. طي سالهاي اخير حجم سرمايهگذاري خارجي مصوب در بخش صنعت و معدن شاهد رشد قابلتوجهي بوده، بهگونهاي كه طي سال 1394 ميزان سرمايهگذاري خارجيمصوبنسبتبهسال3931 بيانگررشد003 درصدياست.عالوه بر اين سرمايهگذاري خارجي مصوب در كشور طي 10 ماهه سال 1395 در قياس با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش سرمايهگذاري بيانگر رشد 109 درصدي بوده و درخصوص تعداد كل طرحها و واحدهاي سرمايهگذاري نيز رشد241 درصديرانشانميدهد. براساسآخريناطالعاتسرمايهگذاري خارجيمصوببهتفكيكاستانهاطيسال4931 و01 ماههسال5931 بيشترين تعداد طرح مصوب در استان خراسانرضوي بوده و در سال 1394 نيز استان البرز در رتبه دوم و استانهاي آذربايجانغربي، تهران و اصفهان رتبه سوم مشترك را كسب كردند.

براساسايناطالعاتسرمايهگذاريخارجيمصوببهتفكيكاستانيطي سالهاي4931 و01 ماههسال5931 بيشترينحجمسرمايهگذاريدرسال 1394 به ترتيب در استانهاي خراسانرضوي، فارس، سيستانوبلوچستان مصوب ش//ده و در 1395لا//س نيز به ترتيب اس//تانهاي خراسانشمالي، آذربايجانغربي و قزوين رتبههاي اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمايهگذاري مصوبكسبكردهاند. عواملموثردرجذبسرمايهگذاريمستقيمخارجي به ترتيب نيروي كار ارزان و ماهر، اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن اقتصاد و سهم بخش خصوصي در اقتصاد است كه بر اين اساس روند تغييرات رتبه ايراندرجذبسرمايهگذاريمستقيمخارجينشانميدهدكهطيسالهاي 2011 2016ات درشاخصهاوزيرشاخصهايرقابتپذيريجهانيمرتبطبا اندازه بازار، رتبه ايران بين 18 تا 21 در نوسان بوده و رتبه 18 در سال 2012 را كسب كرده است. عالوه بر اين در سال 2014 اين رتبه به 21 رسيده و در سالهاي 2015 و 2016 رتبه ايران بهبود و به مرتبه 19 ارتقا يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.