با لحن تند به جايي نميرسيم

تاکيد رييسجمهور در مراسم افطاري با اصحاب رسانه:

Jahan e-Sanat - - News -

در شب بيستويكم ماه رمضان رييسجمهور ايران، حس//ن روحاني در س//الن اجالس ميزبان اهالي رسانه بود.

رييسجمه//ور، بيان موفقيته//اي دولت را بي//ان پيروزيها و توفيقهاي ملت دانس//ت و با تاكيد بر اينكه رسانهها بايد در انتقال اطالعات به جامعه امانتدار حقايق باشند، گفت: در شرايط امروز بايد بيشتر به اهداف آينده و نه رقابتهاي ديروزبنگريم.

گزيده سخنان حسن روحاني در ضيافت افطار پنجشنبه شب با اصحاب رس//انه را در ادامه اين گزارش خواهيد خواند.

رييسجمهور ايران با اش//اره به جايگاه مهم اهالي رس//انه گفت: رسانه س//ازنده خبر نيست، رسانه ابالغكننده است. خود پيامبر هم رسانه بود. كار رسانه كار پيامبري و كار مقدسي است، همه رسانههابايدواقعيتهاوحقيقتهاياينجامعهرا به خوبي به مردم ابالغ كنند و برسانند.

وي با اشاره به عملكرد رسانهها در ايام انتخابات گفت: ايام انتخابات كه ايام بسيار مهمي بود و عيد سياس//ي ملت ايران و روزها و شبهاي قدر ملت ايران بود، مردم قدر خود، آينده و سرنوشت خود را كنار صندوق راي رقم زدند و ساختند. مردم و رسانههاي ما در روز انتخابات و در روزهاي انتخابات به خوبي به صحنه آمدند. امشب، شب قدر است، ديگر شب گله نيست كه از كسي يا از رسانهاي گله كنم. زمان انتخابات هم سپري شده و ما در شرايط امروز بيشتر بايد به آينده بنگريم نه به گذشته و به اهداف مليمان نگاه كنيم و نه رقابتهاي ديروز.

او در اشاره به مرزبنديهاي سياسي و جناحي رسانهها گفت: يكي از اشتباهاتي كه رسانهها بايد تصحيح كنند، اين اس//ت ك//ه ميگويند اين آقا وكيلالدوله است، اين رسانه، رسانه طرفدار دولت اس//ت، دولت يعني چه، دولت چه كسي است؟ دولت يعني نماينده مردم و چيز ديگري نيست. طرف//دار دولت بودن يعني طرف//دار مردم بودن. بعضي از رسانهها از اين اول انتقاد ميكنند، انتقاد هم نيست، تخريب است.

او در ادامه با اشاره به عملكرد دولتش افزود: به مردم بگوييم كه ما در توليد بنزين داريم خودكفا ميشويم و روي پاي خود ميايستيم و انشاءاهلل به زودي صادركننده بنزين خواهيم شد و بعد بگوييم بنزيني كه صادر ميكنيم كم اس//ت بايد بيشتر ش//ود؛ اصلش را به مردم بگوييم. واقعيت را براي مردمتوضيحدهيم؛بگوييمدرطول5/3 سالدر پارسجنوبي ما 11 فاز را افتتاح كرديم در حالي كه در كل دولتهاي گذشته 10 فاز افتتاح شد، بعد آن وقت بگوييم 11 فاز كم اس//ت و ايكاش 12 فاز ميش//د؛ اصلش را به مردم بگوييم. مردم بدانند چه پيشرفتهايي كردند و نمايندگان آنها به نام دولت چه كارهايي انجام دادند. بعد اشكال ندارد، نقد كنيد.

او ادامه داد: از رس//انههايي ك//ه اداي وظيفه كردند،سپاسگزاريم.ازرسانههاييهمكهبهاعتقاد ما مسيرش//ان دقيق نبوده خواهش ميكنيم كه انتخابات تمام ش//د، دولت يازدهم هم تمام شد ما ميخواهيم وارد دولت دوازدهم ش//ويم؛ با يك فضاي جديد، لحنها را دوستانه و برادرانه كنيم. هر جا علي بود، حق بود اما همين رسانه ناصحيح و همين تبليغات ناصحي//ح كاري كرد كه مردم روب//هروي اميرالمومني//ن)ع( در جمل، صفين و نهروانايستادند.

رييسجمهور دولت تدبير و اميد اضافه كرد: با لحن تند ما به جايي نميرسيم، وهلل، باهلل، جز اعتدال راه ديگري وجود ندارد. امام هم با اعتدال انقالب ما را پيروز كرد. اگر امام به مردم ميگفت روبهروي ارتش بايستيد و بجنگيد با ارتش، تمام كشور هم حمام خون ميشد و انقالب هم پيروز نميش//د. امام با اعتدال انق//الب ما را به پيروزي رساند. امام هاضمهاي درست كرد براي انقالب كه هر چيزي را در خودش جذب و هضم كرد. مسير، مسيراعتدالباشد.

او در انتقاد به فرهنگ ناسزاگويي گفت: مگر ما ش//يعه اميرالمومنين)ع( نيستيم؟ چرا فحش را افتخار ميدانيم؟ چرا ناسزاگويي را انقالبيگري ميدانيم؟انقالبيمااميرالمومنين)ع(است،انقالبي ماپيامبراكرم)ص(وعمارياسراست.اينهاانقالبيما هستند.ماانقالبكرديمبراياينكهراهپيغمبر)ص( را دنبال كنيم. براي چه انقالب كرديم؟ ما انقالب كرديمبراياينكهراهاميرالمومنين)ع(راطيكنيم. اميرالمومنين)ع( ميگويد چرا ناسزا ميگوييد؟ چرا بد ميگوييد؟ ياد بگيريم از اميرالمومنين)ع(؛ با دش//من اينطور حرف بزني//م. در برابر آنهايي كه شمشير كش//يدند به رخ اميرالمومنين)ع(، اميرالمومنين)ع( اينطور حرف ميزند.

در اين نشست تعدادي از نمايندگان رسانهها ديدگاههاي خود را مطرح كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.