دستورمدیرباالدستيشبكه3

Jahan e-Sanat - - News -

سريال »نفس« كه ابتدا تصاويري تروكاژي از شخصيتهاي زنان ارمني را نشان ميداد اين تصاوير را حذف كرده است.

به گزارش مهر، »نفس« س//ومين سريال از سهگانه جليل سامان است كه با يك بستر عاشقانه به فضاي انقالب و دهه06 ميپردازد و اين شبها از شبكه سه سيما روي آنتن ميرود.

يك ويژگي اين س//ريال كه در اولين قسمت پخش شده توج//ه مخاطبان زيادي را به خود جلب كرد و باعث ش//د در فضاي مجازي از آن ياد كنند اين بود كه در فضاسازي دوران قبل از انقالب ش//خصيتهاي زن بيحجاب در اين س//ريال ديده ميشدند. اين شخصيتها زنان ارمني بودند و سامان با گرفتن تصاويري در ارمنستان به صورت تروكاژي در بعضي از صحنههاي بيروني سريال مثل مكانهاي عمومي يا خيابان از آنها استفاده كرده بود.

اين ويژگي سريال اگرچه به بحث فضاي مجازي راه پيدا كرد اما بازخورد منفي نداشت و فقط باعث شد روابط عمومي سريال طي توضيحي اعالم كند كه اين بازيگران كالهگيس ندارند و صحنههايي كه در ارمنستان با بازيگران ارمني ضبط شده با استفاده از جلوههاي ويژه در پس زمينه سريال قرار داده شده و براي نزديك شدن به فضاي واقعي آن سالها بوده است.

در همان زمان مهدي روشنروان، مديرگروه فيلم و سريال ش//بكه س//ه نيز در گفتوگويي با مهر اعالم كرد كه نمايش زنان بيحجاب در »نفس« مش//كل شرعي ندارد و بعضي به غلط ميخواهند القا كنند كه اين سريال بحث بيحجابي را عادي ميكند در حاليكه اوال اينها تصاويري از زنان خارجي و غيرمسلمان است كه در ارمنستان ضبط شده و ثانيا ما اصال روي چنين فضاهايي تاكيدي نداشتيم اما شايد چون مخاطب براي اولين بار چنين چيزي را ميبيند ممكن است كمي برايش تعجببرانگيز باشد. وي در پايان گفتوگوي خود به عكسها و تصاويري از انقالب اش//اره كرده بود كه تصاوير متعددي از خانمه//اي بيحج//اب در آن وجود دارد و كس//ي آن را رواج بيحجابي نميداند ولي درمورد آثار نمايشي حساسيتهايي وج//ود دارد. ب//ا اين حال بعد از ح//دود دو هفته كه از پخش سريال گذشت، اين تصاوير به صورت محو، گذرا و در بعضي از صحنهها پخش شد، سپس از قسمتهايي به بعد ادامه نيافت تا اينكه جليل سامان از طريق فضاي مجازي اعالم كرد كه »چند قسمتي است كه تصاوير شخصيتهاي بيحجاب به سريال اضافه نميشود و در فضاسازي قبل از انقالب اشكال بهوجود آورده است. ظاهرا مصلحت اينگونه حكم كرده است. اميدوارم قوانين مميزي سينما و تلويزيون كه در آن تكنولوژي روز لحاظ نشده است مورد تجديدنظر واقع شود.«

با پيگيريهايي كه براي روشن شدن موضوع داشتيم مهدي روشنروان، مديرگروه فيلم و سريال شبكه سه درباره چرايي حذفاينشخصيتهايبيحجابدرجملهكوتاهياعالمكرد كه »اطالعي از دليل چرايي حذف شخصيتهاي بيحجاب از سريال ندارم اما اين دستور از يكي از مديران ارشد سازمان صدا و سيما رسيده است.«

مساله اين است كه قطعا مسووالن سيما براي نمايش اوليه شخصيتهايبيحجابباكارگردانبهنتيجهايمشخصرسيده بودند و اينكه وسط يك سريال تغييراتي اينچنيني را شاهد باشيم ميتواند نشاندهنده تصميم شتابزده اوليه سيما باشد چون مسلما واكنشهاي اوليه نسبت به اين موضوع پيشبيني ش//ده اس//ت يا اينكه با وجود تمام داليل و برنامهريزيها اين تصميم با فشارهايي از بيرون از صداوسيما مواجه شده كه در نهايت به حذف تصاوير منجر شده است يا در اين ميان يكي از مديران براي پرهيز از دردسر پاسخگويي به حاشيهها كال قيد اين صحنهها را زده و دستور به حذف آنها داده است.

اين تصميم//ات يكباره باعث ميش//ود تلويزيون از يك رس//انه با خط و مشي برنامهريزي شده به رسانهاي منفعل و حتي عقب تر از خودش تبديل شود و درست آن است كه از ابتدا تبعات يك اتفاق پيشبيني شود و از همان ابتدا درباره آن تصميمگيرينشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.