برنده جایزه »جورج اورول« معرفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

جايزه ادبي »جورج اورول« بهعنوان مهمترين جايزه كتاب سياسي جهان برنده خود را در سال 2017 شناخت.

كتاب »شهروند كلم« نوشته »جان بو« كه پردهاي از زندگي »كلمنت اتلي« يكي از مهمترين و البته كمتر شناختهشدهترين چهرههاي سياسي قرن گذشته ميالدي است، موفق به كسب جايزه ادبي »جورج اورول« در سال 2017 شد.

اين جايزه سههزار پوندي كه عنوان مهمترين جايزه كتاب سياسي جهان را يدك ميكش//د طي مراس//مي كه در لندن برگزار شد به جان بو، نويسنده انگليسيرسيد.

»هفت« نوشته راث دادلي ادواردز، »همه آماده جنگ« نوشته تيم شيپمن، »شهروندكلم«نوشتهجانبو،»داستانجزيره«نوشتهديجيتيلور،»وخورشيد ميدرخشد« نوشته آدرين تمپاني و »روز ديگري بر بستر مرگ آمريكا« نوشته گري يونگ شش نامزد نهايي جايزه »جورج اورول« بودند كه به موضوعاتي مانند برگزيت، كنترل سالح، سياست جهاني، فاجعه هيلزبورو و ... پرداختهاند.

اريكا واگنر يكي از اعضاي هيات داوران اين رويداد ادبي گفت: كتاب »شهروند كلم«بهعقيدههمهاعضايهياتداوران،نهتنهايككتاب»زندگينامه«فوقالعاده است بلكه نگارش بسيار خوبي نيز دارد، گرچه ديگر نامزدهاي نهايي نيز آثار قابل توجهي دارند. كتاب »شهروند كلم« مدلي از هنر يك زندگينامهنويس است.

جايزه س//ههزار پوندي »جورج اورول« ش//امل بخشه//اي روزنامهنگاري، وبالگنويس//ي و گزارش اجتماعي نيز هس//ت. اين جايزه كه در سال 1993 راهاندازي شده، ساالنه به نويسندگاني تعلق ميگيرد كه با آثارشان به آرمانهاي »جورج اورول« نزديكترند. هدف نويسنده رمان «1984» تبديل كردن ادبيات سياسي به اثري هنري بود.

جايزه »جورج اورول« ابتدا در بخش كتاب سياسي، كار خود را آغاز كرد و پس از آن، بخش روزنامهنگاري و در سال 2008 جايزه وبالگنويسي نيز به آن اضافه شد. از سال گذشته، بخش جديدي هم به اين جوايز اضافه شده كه به بهترين اثر در حوزه گزارش اجتماعي تعلق ميگيرد.

از برندگان پيشين جايزه »جورج اورول« ميتوان به نويسندگاني مانند آلن جانسون، اندريا گيليز و رجا شهاده اشاره كرد. سال گذشته، اين جايزه به »ابتكار روسيه« نوشته آركاي اوستروفسكي رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.