نمایشپالنسكانس541 دقيقهاي »جاودانگي« در مونيخ

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فيلم س//ينمايي »جاودانگي« پس از حضور در جشنوارههاي »رم« ايتاليا، »تك پالن« كرواسي، »هانوي« ويتنام، »جوگجا« اندونزي و »ترانسيلوانيا« روماني در جديدترين حضور بينالمللياش در جشنواره »مونيخ« آلمان كه از جمله مهمترين جشنوارههاي جهاني است، به نمايش درخواهد آمد. پالن- س//كانس 145 دقيقهاي »جاودانگي« در حالي در بخش»مستقلهايجهان«جشنواره»مونيخ«بهنمايشدرخواهدآمدكه امسال فيلمسازاني همچون ميشاييل هانكه، امير كاستاريكا، سوفيا كاپوال، اندره زوياگينتسف، ميشل هازانويس و ... با فيلمهايشان در اين جشنواره شركتخواهندكرد.عرضهوپخشبينالمللي»جاودانگي«برعهدهمحمد اطبايي »مستقلهاي ايراني« است. تمام اتفاقات اولين فيلم بلند مهدي فردقادري در شبي باراني در قطار ُرخ ميدهد و در ادامه فيلمهاي كوتاه پالن-سكانس اين كارگردان از جمله »تناوب«، »دايرههاي معكوس« و »ماجراي يك شب باراني« ساخته شده است. اين فيلم به قصه زندگي شش خانواده در واگنهاي مختلف قطار ميپردازد كه با جابهجايي زمان روايت ميشود. آنا نعمتي، فقيهه سلطاني، عليرضا استادي، مارال فرجاد، سودابه بيضايي، اتابك نادري، رويا فالحي، ميثاق زارع، امير شريعت، علي ابدالي،مهساكاميابي،ياسرجعفريومنوچهرعليپورازجملهبازيگرانفيلم سينمايي»جاودانگي«هستند.برخيازعواملفيلمسينمايي»جاودانگي« عبارتند از: مشاور كارگردان: فرزاد موتمن، مدير فيلمبرداري: امين جعفري، فيلمبردار تمرينها: مهدي ايلبيگي، مدير صدابرداري: رشيد دانشمند، صدابردار: وحيد رضويان، طراح گريم: سودابه خسروي، سرپرست گروه گريم: اهورا قاسمي، طراح صحنه و لباس: ثنا نوروزبيگي، دستيار كارگردان و برنامهريز: آرزو رحيمآبادي، صداگذار: آرش قاسمي، موسيقي: رامين رضاپور، عكاس: مهدي دلخواسته، جلوههاي ويژه ميداني: ايمان كرميان، جلوههاي ويژهبصري:مسعودسعادتمند،مجريطرح:روزبهحسينيكارگر.جشنواره فيلم »مونيخ« از 1 تا 10 تيرماه در آلمان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.