»آباجان« بر پرده سينماهاي آمریكا

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- فيلم س//ينمايي »آباجان« به كارگرداني هاتف عليمرداني پنجشنبه در شهر پلينو ايالت داالس نمايش داده شد. اين فيلم با بازي فاطمه معتمدآريا، شبنم مقدمي، حميدرضا آذرنگ و سعيد آقاخاني با همكاري موسسه توزيع، تهيه و پخش »شيد فيلم« روي پرده سينماهاي شهرهاي كشور آمريكا ميرود و اين در حالي است كه گفته ميشود فيلم هاتف عليمرداني با تبليغات محدود در اكران نوروزي خود در ايران توانست به اقبال نسبتا قابل توجهي برسد. هاتف عليمرداني به عنوان كارگردان اثر در اولين نمايش فيلم در داالس حضور دارد و به احتمال زياد همراه با گروه بازيگران، ساير نمايشهاي »آباجان« در شهرهاي ديگر را همراهي خواهد كرد. »آباجان« پس از داالس در شهرهاي لسآنجلس، سانفرانسيسكو، هيوستون، سنديگو، ارواين، بوستون، شيكاگو ...و نمايش مييابد.

طبق اعالم دستاندركاران، »شيد فيلم« سعي دارد با انتخاب فيلمهاي قابل دفاع و ارزشمند از تمام فيلمهاي پارسيزبان ايران و جهان حمايت كند تا عالوهبر آشنايي خارجيها با فرهنگ و هنر ايران و پارسيزبانان، باعث حفظ رابطه و پيوندهاي ايرانيان خارج از كشور مخصوصا نسل جديد و جوان بافرهنگ و هنر ايراني باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.