اشتباههاي رايج در فضاي مجازي

Jahan e-Sanat - - News - خصوصی سازی

حف//ظ امنيت اطالع//ات در فضاي اينترنت كاري بس دش//وار اس//ت. در اين گزارش برخي از اشتباهات امنيتي رايج را بررسي ميكنيم كه ممكن است هر كاربر در فضاي اينترنت، حتي به صورت ناخواسته انجام دهد. اگر شما نيز در حال حاضر اين اش//تباهات را مرتكب ميشويد، بهتر است هر چه زودتر نسبت به رفع آنها اقدام كنيد. اين نكته را به ياد داشته باشيد كه هكرها هميشه در كمين هستند. رمزعبورضعيف هرچندكهانتخابيكرمزعبورساده،كارشما را در به خاطر سپردن آن راحت ميكند، ولي به همان اندازه هم كار هكرها براي شكستن اين رمز عبور ساده ميشود. از انتخاب رمز عبورهاي كوتاه به شدت اجتناب كنيد. همچنين از يك رمز عبور براي چند حساب كاربري مختلف استفاده نكنيد زيرا اگر يكي از آنها هك شود، باقي حسابهاي كاربري ش//ما نيز مسلما توسط همان شخص، هك خواهند شد. برنامهمديريترمزعبور استفاده از يك برنامه براي مديريت رمز عبور، يك معامله برد- برد است. اين برنامه زندگي شما در فضاي اينترنت را امن و ساده ميكند. برنامه مديريت پسورد، تمامي رمز عبورهاي مربوط به همه حسابهاي كاربري شما در اينترنت را ذخيره ميكند. بنابراين ديگر نيازي نيست كه آنها را به خاطر بسپاريد و در هنگام مراجعه به وبسايت مربوطبههريكازحسابهايكاربريتان،مجبور باشيد رمز مربوط به آن را هر بار وارد كنيد. تمامي كلمههاي عبور شما توسط اين برنامه رمزنگاري و نگهداري ميشوند. همچنين ميتوانيد كل اين مجموعه را توسط يك رمز عبور ديگر كه خودتان مشخص ميكنيد، محافظت كنيد. از آنجا كه با استفاده از اين برنامه، ديگر نيازي به حفظ كردن رمزهاي عبور خ//ود نداريد، ديگر بهانهاي براي اس//تفاده از رمزهاي يكس//ان براي حسابهاي مختلفتان نخواهيد داشت. روشاحرازهويتدوعامله اگر از يك رمز عبور پيچيده و قوي و همچنين برنامه مديريت رمز عبور استفاده ميكنيد، حال نوبت آن اس//ت كه يك گام ديگر جهت افزايش امنيت حس//ابهاي كاربري خود برداريد. احراز هويت دو عامله، روشي است كه امنيت اطالعات مربوط به رمز عبور ش//ما را به ش//دت افزايش ميده//د. در واقع ميتوان گفت با اس//تفاده از اي//ن روش احتمال دزديده ش//دن رمز عبور و اطالعات حساب ش//ما تقريبا به صفر ميرسد. يكي از شيوههاي معمول در اين روش، دريافت كد تاييد از وبسايت ميزبان حساب كاربري روي گوش//ي شماست. به اين صورت كه پس از وارد كردن رمز عبور و پيش از ورود به حس//اب، يك كد از سمت وبسايت مربوطه به شماره تلفن شما ارسال ميشود. حال فقط در صورتي ميتوانيد به حس//اب خود وارد شويد كه كد دريافت شده را در آن وبس//ايت وارد كنيد. با اين روش، اگر شخصي بخواهد رمز عبورتان را هك و به حساب ش//ما دسترسي پيدا كند، الزم است گوشيتان را نيز بدزدد!

بازكردنلينكهايمختلفوايميلهاي ناشناس

اگرايميليمبنيبربروزاشكالدرحسابكاربري خودازبانك،فيسبوكياهرموسسهمشهورومعروف ديگريدريافتكرديد،رويلينكارسالشدهدرآن ايميلكليكنكنيد.مستقيمابهآنسايتمراجعه كنيد و از آنجا به حساب كاربري خود وارد شويد تا ببينيدچهاتفاقيافتادهاست.دراكثرمواقعخواهيد ديدحسابكاربريشماهيچاشكالينداردوشخصي كه ايميل را برايتان ارسال كرده، قصد كالهبرداري و دسترسيبهنامكاربريورمزعبورمربوطبهحساب كاربريتان را داشته است.

اعتم/ادكردنبهش/بكههاي Wi-Fi عمومي

شبكههاي Wi-Fi كه در اماكن عمومي نظير فرودگاهها در اختيار كاربران قرار ميگيرند، معموال امن هس//تند ولي هرگز از اين شبكهها براي ورود به حس//اب كاربري خود در بانك استفاده نكنيد. به گزارش آيتيرس//ان، هيچ يك از اين شبكهها بهاندازه شبكه خانگي شما امنيت ندارند زيرا افراد زياديبهاينشبكههامتصلهستندوممكناست هكرها نيز در بين اين افراد باشند. در اين صورت با استفاده از روشهاي مخصوص ميتوانند اطالعات مربوط به حساب شما را از روش شبكه بدزدند و به حسابتاندسترسيپيداكنند.بنابراينتاجاييكه ميتوانيد به اين شبكهها وصل نشويد و حداقل در صورت اتصال، هرگز به حساب كاربري خود در هيچ بانكيواردنشويد. عدمبهروزرسانيسيستمعامل اپل، گوگل و مايكروسافت، مرتبا آپديتهايي را براي سيستمعاملهاي خود ارائه ميكنند. اين آپديتها، حفرههاي//ي را كه هكرها از طريق آنها ميتوانند به سيستم شما نفوذ كنند، ترميم و راه نفوذهكرهارابهسيستمتانمسدودميكنند.مدت زيادي از آلوده شدن سيستمهاي ويندوزي به باج افزارWannaCry نميگذرد.بنابراينآپديتهايي راكهبرايسيستمعاملدستگاهشماارائهميشوند، ناديده نگيريد. حتما آنها را دانلود و نصب كنيد تا كامپيوتر، لپتاپ و گوش//ي خ//ود را از هكرها در امان نگه داريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.