مسدود كردن دسترسي سرويسهاي ويندوز 10 به اينترنت

Jahan e-Sanat - - News -

اگر جزو آن دس//ته افرادي هس//تيد ك//ه با لپتاپ وقت زي//ادي را در فضاي اينترنت ميگذرانيد، الزم است دسترسي س//رويسها و برنامهه//ا ب//ه اينترنت را كنترلكنيد.

سيس//تمعامل وين//دوز 10 بهطور خ//ودكار، بهروزرس//انيها را بررس//ي و دريافت ميكند. اگر حجم بهروزرس//اني زياد باش//د، بخ//ش زي//ادي از ترافيك اينترن//ت مصرف خواهد ش//د. عالوه بر اين، كاربران اين سيس//تمعامل تمايل دارند خود ويندوز، قبل از دانلود و نصب بهروزرسانيها، ابتدا سوال و درخواستي مبني بر دانلود بهروزرساني داشته باشد ك//ه كاربران ويندوز 10 ب//راي رفع اين مش//كل، ارتباط وايفاي خ//ود را روي ‪«metered connection»‬ تنظي//م و ب//ا انج//ام اي//ن كار از دانل//ود بيش از حد بهروزرس//اني وين//دوز 10 ممانعت ميكنند.

البته هنوز ه//م برنامههاي مختلف ديگري از ويندوز به اينترنت دسترس//ي دارن//د و اغلب آنها هر چند وقت يكبار به اينترنت متصل ميشوند و دادههايي را دانل//ود و آپل//ود ميكنند. متأس//فانه در ح//ال حاضر هيچ راه س//ادهاي براي جلوگيري دسترس//ي به اينترنت براي برنامههاي ويندوز 10 وجود ندارد اما اگر مايل باش//يد، با پرداخت 8 دالر و اجراي يك برنامه ش//خص ثالث، چنين كاري ممكن خواهد بود ك//ه البته نمونههاي كركشده اين نرمافزار نيز در دسترس هر دو سيستمعامل ويندوز و مك است. اين نرمافزار TripMode نام دارد.

هدف اصل//ي تريپمود جلوگيري از دسترس//ي برنامهها به اينترنت در زمان وبگردي شماس//ت. با اي//ن برنامه قادر خواهيد بود انتخاب كنيد كه چه برنامه و سرويسهاييبهاينترنتدسترسيداشته باشند. تمام كاري كه بايد انجام دهيد، اين اس//ت كه تريپمود را فعال و برنامهها و خدمات اينترنتي را براي اتصال يا متصل نش//دن به اينترنت، بهص//ورت موردي انتخاب كنيد. اين كار خيلي راحتتر از زماني است كه بهصورت دستي بخواهيد دسترسي به اينترنت را براي برنامههاي مختلف در زمان وبگردي مثال با فايروال مسدود كنيد.

همچنينتريپمودتشخيصميدهد كه چ//ه موقع ي//ك س//رويس ويندوز ميخواهد به اينترنت دسترس//ي داشته باش//د تا بتوانيد دسترسي آن را مسدود كنيد.

تريپمود داراي يك نسخه آزمايشي 7 روزه است كه ميتوانيد قبل از خريد، آن را امتحان كنيد. اين برنامه را دانلود، نصب و اجرا كنيد و سپس بهطور عادي، مشغول استفاده از سيستم خود شويد. اين برنامه يك آيكن به قسمت نوار پايين سمتراستصفحهنمايشاضافهميكند. ب//ا كليك روي اين آيكن و قرار دادن در حالتروشن،ميتوانيددسترسياينترنت براي خدمات و سرويسهاي ويندوز 10 را مسدود كنيد.

هر موقع كه يك سرويس جديد يا نرمافزار به اينترنت دسترسي پيدا كند، آيكن برنامه در ن//وار پايين، قرمزرنگ ميش//ود و ش//روع به چش//مك زدن ميكن//د. با كلي//ك روي آيكن برنامه، يك ليس//ت از خدمات و س//رويسها را ب//راي دسترس//ي اينترنت مالحظه خواهيد كرد. روي يكي از س//رويسها ي//ا برنامهها كليك كنيد تا دسترس//ي آنها غيرفعال شود. برنامهها و خدماتي كه خاكس//تريرنگ ش//دهاند، به اين معني است كه از ارتباط آنها با اينترنت جلوگيري شده است. تعييندسترسياينترنت تريپم//ود امكان تغيير دسترس//ي اينترنت برنامهها را تنها با يك سوئيچ ارائه ميدهد. اگر ميخواهيد براي مدتزمان مش//خص از ارتباط برخي سرويسهاي ويندوز ب//ه اينترنت جلوگي//ري كنيد، ميتوانيدازتريپمودبخواهيدآنرابرايتان انجام دهد بنابراين اصال احتياج نيست كه بهصورت دستي دسترس//ي اينترنت را مسدود يا در رجيستري برنامهها تغييري اعمال كنيد. جالب اس//ت بدانيد كه هر چند وقت يكبار يك سرويس از ويندوز به اينترنت متصل ميشود. كورتانا براي ارائه خدمات اطالعرساني ويندوز به اينترنت متصل شد و اين امر زماني اتفاق افتاد كه يك اسكرينشات از صفحه گرفته شد؛ در اين حين اصال از كورتانا براي انجام كاري استفاده نميشد!

تريپمود براي هر دو سيستمعامل ويندوز و مك ارائه شده است. به گزارش زوميت، اين نرمافزار، برنامهها و خدماتي را ك//ه ميخواهند ب//ه اينترنت متصل ش//وند، كنترل ميكن//د. الزم به ذكر اس//ت كه بايد مراقب باش//يد و بدانيد چه س//رويسهايي را مسدود ميكنيد چ//ون ويندوز ب//راي اينك//ه برخي از فعاليتهايش را بهطور كامل انجام دهد، نياز به اينترنت دارد و عدم دسترس//ي آنها ممكن اس//ت عواقبي در بر داشته باشد. اگر چيزي روي سيستم اقدام به فعاليت كرد، حتما در مس//دود كردن ليست خود، دقت و تجديد نظر كنيد.

توجه داش//ته باشيد اگر وقت زيادي از روز را ص//رف لپت//اپ خود ميكنيد، TripMode ميتوان//د ي//ك برنام//ه ضروري براي شما به شمار رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.