انتقاد نظام صنفي رايانهاي تهران از عملكرد دولت

Jahan e-Sanat - - News - وب گردی

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با وجود دستاوردهايي از جمله افزايش پهناي باند، سازماندهي استارتآپها و موارداينچنيني،درارتقایارزشفناوري اطالعاتوجايگاهبخشخصوصيكامال موفق نبوده و همچنين هنوز موانعي وج//ود دارد ك//ه بخشخصوصي در بوروكراس//ي بخش دولتي گير كرده است.

علي آذركار، مس//وول كميسيون اس//تاندارد و تدوين مقررات س//ازمان نظام صنفي رايانهاي تهران، با اش//اره به عملكرد چهار ساله وزارت ارتباطات و فناوري اطالع//ات اظهار كرد: اينكه فضاي تعامل باز شد و بخشخصوصي رس//ميت بيش//تري پيدا كرد، پهناي باند افزايش ياف//ت، به پروانههايي كه پيش از اين مس//كوت مانده بود مانند اينترنت نس//لهاي 3 و 4 رس//يدگي شد، سازماندهي استارتآپها، ايجاد قوانين تس//هيلي، وامهاي وجوه اداره ش//ده و توجه به شبكههاي اجتماعي از دس//تاوردهاي اين وزارتخانه بود كه قابل تقدير است.

وي با بيان اينكه در بخشخصوصي تاكيد ما اين بوده كه كار مردم بايد به خودشان واگذار شود، گفت: بخشي از اين فرآيند در دولت يازدهم طي شده اس//ت اما هنوز موانع و گرفتاريهايي وج//ود دارد ك//ه بخشخصوصي در بوروكراس//ي بخش دولتي گير كرده است.

ب//ه عن//وان مث//ال ش//وراي عالي انفورماتيك بيش از يك س//ال و نيم پيش منحل شده و تالشهايي صورت گرفته كه اين نهاد به بخشخصوصي منتقل شود كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

مسوولكميسيوناستانداردوتدوين مقررات سازمان نظام صنفي رايانهاي تهرانادامهداد:هنوزنتوانستهايمقوانين را به درستي اجرا كنيم.

هم//ت دول//ت ب//راي ارتق//ای ارزش فن//اوري اطالع//ات و جايگاه بخشخصوص//ي كافي نبوده اس//ت. دولت بايد از تشتت آرا و تشكلهاي موازي كه ايجاد ميشوند جلوگيري و در س//طح خصوص//ي همگراي//ي ايج//اد كن//د. آذركار با بي//ان اينكه بخشخصوصي فشارهاي زيادي را در اين مدت متحمل شده است، اظهار كرد: با توجه به مش//كالت موجود از جمل//ه تحريمها و كمبود نيروي كار كه باعث اختالل فرآيند شركتهاي دانش بنيان فناوري اطالعات ش//ده اس//ت، با اين وجود شركتها تالش كردهان//د باب تعام//ل را باز كنند اما اين باب تعامل بايد دو طرفه باش//د ك//ه اميدواريم اين اتف//اق در دولت دوازدهم بيفتد.

وي با اشاره به برنامه ششم توسعه و لزوم افزايش س//هم IT از GDP به ايسنا گفت: از اين طريق ميتوان اش//تغالزايي را افزايش داد و توسعه ايجاد كرد. اين موارد در دس//تور كار بخشخصوصي هم بوده است و دولت هم همين ادعا را داشته اما در مواردي قوانين دس//ت و پاگير وجود دارد كه بايد حل شود. مهمترين مشكل اين است كه طبق قانون نميتوان عمل ك//رد و بوروكراس//ي موجود دس//ت بخشخصوص//ي و حتي دولت را هم بسته است.

مس//وول كميسيون اس//تاندارد و تدوين مقررات س//ازمان نظام صنفي رايانهاي تهران با تاكيد بر لزوم تسهيل قوانين حوزه فناوري اطالعات، گفت: حوزه كسب و كار در فناوري اطالعات نيازمند تس//هيالت است زيرا اين فضا يك فض//اي منعط//ف در حال تغيير اس//ت بنابراين مقررات نبايد به قدري س//خت ميش//د كه اجازه حركت را بگيرند. فعاليتهاي اس//تارتآپها و شركتهايدانشبنياننيزشاملهمين موضوع ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.