گسترش همكاري در حوزه فناوري ارتباطات

Jahan e-Sanat - - News -

وزير ارتباطات ايران در ديدار وزير ارتباطات هند، با اشاره به فضاي مثبت موجود در روابط ايران و هند، بر همكاريهاي دوجانبه و بسترس//ازي الزم در حوزه فناوري اطالعات تاكيد كرد.

محمود واعظي كه جهت ش//ركت در اجالس تخصص//ي اتحاديه جهاني مخابرات در ژنو به سر ميبرد با مانوح سينها، وزير ارتباطات كشور هند ديدار و گفتوگو كرد.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در اين مالقات با اشاره به فرهنگ و تمدن مش//ترك ميان دو كشور و پيشينه روابط، سياست جمهوري اسالمي ايران را توسعه همكاريهاي دوجانبه با اين كشور اعالم كرد.

وي به فضاي مثبت موجود ميان دو كشور اشاره و بر ادامه اين همكاريها، بسترسازي الزم در حوزه فناوري اطالعات و ارائه طرحهاي قابل توجه در حوزه ديتا و اينترنت تاكيد كرد.

در اي//ن دي//دار واعظ//ي باتوج//ه به وجوه مش//ترك بين دو كش//ور و توانمنديه//اي بالقوه و بالفعل در زمينهه//اي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات، با وزير ارتباطات هند توافق كردند كه بر مبناي يادداشت تفاهم همكاري موجود، همكاريهاي خود را در زمينههاي مختلف توسعه دهند. همچنين همكاري در توس//عه فناوري، اس//تفاده از تجارب مشترك براي ارتباطات روس//تايي، فعال كردن يادداشت تفاهم و ايجاد كارگروه مشترك و همكاري در س//ازمانهاي بينالمللي، تعدادي از زمينههاي فعاليت مورد توافق دو طرف در اين ديدار بود.

ب//ه گزارش مهر، همچنين دو طرف بر تبادل تجارب در سياس//تهاي توس//عه ارتباطات زيرساخت، انتش//ار تمبر مشترك، تسهيل همكاريهاي بخشخصوصي دو كش//ور و ارائه ظرفيت ترانزيت پهناي باند ايران به هند تاكيد كردند.

در ادامه اين ديدار به منظور تحقق موارد يادشده توافق شد بهطور ادواري جلساتي با حضور وزراي مسوول و ساير مقامات ذيربط تشكيل شود و برحسن اجراي تفاهمات به عمل آمده نظارت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.